ما نیستیم از اهل این عالم که می‌بینید

وز اهل عالم‌های دیگر هم

یعنی چه پس؟

اهل کجا هستیم؟

از عالمِ هیچیم و چیزی کم

مهدی اخوان‌ثالث

 

لیلا بلوکات