یک مقام آمریکایی به نقل از رئیس جمهور آمریکا به کشور‌های اروپایی که در حال کمک به ساختن خط لوله گاز Nord Stream تحت رهبری روسیه هستند، هشدار دادکه اگر بر این پروژه اصرار داشته باشند، آمریکا ان‌ها را تحریم خواهد کرد.
۰۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۵
۰

یک مقام آمریکایی به وقل از رئیس جمهور امریکا به کشور‌های اروپایی که در حال کمک به ساختن خط لوله گاز Nord Stream تحت رهبری روسیه هستند، هشدار دادکه اگر بر این پروژه اصرار داشته باشند، آمریکا ان‌ها را تحریم خواهد کرد.

این خط لوله، که گاز را به طور مستقیم به آلمان در دریای بالتیک می‌رساند، موجب تقسیم بین آلمان و متحدانش خواهد شد.

در پی این تهدید آلمان نیز اعلام کرده است آمریکا حق دخالت در اداره امور کشور‌های اروپایی را ندارد.

 

یک مقام آمریکایی به نقل از رئیس جمهور آمریکا به کشور‌های اروپایی که در حال کمک به ساختن خط لوله گاز Nord Stream تحت رهبری روسیه هستند، هشدار دادکه اگر بر این پروژه اصرار داشته باشند، آمریکا ان‌ها را تحریم خواهد کرد.

یک مقام آمریکایی به وقل از رئیس جمهور امریکا به کشور‌های اروپایی که در حال کمک به ساختن خط لوله گاز Nord Stream تحت رهبری روسیه هستند، هشدار دادکه اگر بر این پروژه اصرار داشته باشند، آمریکا ان‌ها را تحریم خواهد کرد.

این خط لوله، که گاز را به طور مستقیم به آلمان در دریای بالتیک می‌رساند، موجب تقسیم بین آلمان و متحدانش خواهد شد.

در پی این تهدید آلمان نیز اعلام کرده است آمریکا حق دخالت در اداره امور کشور‌های اروپایی را ندارد.

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}