انواع غصب در اموال شخصی و دولتی
۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۴
۰

الف- انواع غصب در اموال شخصی:

۱. فرزند بدون اجازه پدر، پول از جیب پدر بردارد.

۲. مرد بدون رضایت زن، در اموالش تصرف کند.

۳. زن بدون اجازه شوهر، از اموال شوهرش به دیگران بدهد.

۴. پدر بدون اجازه پسرش در اموال او تصرف کند. (آیات عظام تبریزی، مکارم: اگر پدر فقیر باشد و اظهار نیاز به پسر موجب خواری پدر باشد تصرف در اموال پسر به اندازه نفقه واجب اشکال ندارد.)

ب- انواع غصب در اموال دولتی:

۱. استفاده از وسائل نقلیه و تلفن بیت المال در امور شخصی.

۲. استفاده از غذای بیت المال به صورت غیر قانونی.

۳. استفاده شخصی از اینترنت ادارات، بدون اجازه قانونی.پی نوشت:

سید عباس میرجعفری، احکام معاملات، کسب‌های حرام و باطل، ص. ۱۱۳. محمد وحیدی، درآمد‌های حلال و حرام، ص. ۳۵-۳۶. (نشر سنابل، چ. ۱، پاییز ۸۶).
 
منبع:انوارطاها
۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۴
انواع غصب در اموال شخصی و دولتی

الف- انواع غصب در اموال شخصی:

۱. فرزند بدون اجازه پدر، پول از جیب پدر بردارد.

۲. مرد بدون رضایت زن، در اموالش تصرف کند.

۳. زن بدون اجازه شوهر، از اموال شوهرش به دیگران بدهد.

۴. پدر بدون اجازه پسرش در اموال او تصرف کند. (آیات عظام تبریزی، مکارم: اگر پدر فقیر باشد و اظهار نیاز به پسر موجب خواری پدر باشد تصرف در اموال پسر به اندازه نفقه واجب اشکال ندارد.)

ب- انواع غصب در اموال دولتی:

۱. استفاده از وسائل نقلیه و تلفن بیت المال در امور شخصی.

۲. استفاده از غذای بیت المال به صورت غیر قانونی.

۳. استفاده شخصی از اینترنت ادارات، بدون اجازه قانونی.پی نوشت:

سید عباس میرجعفری، احکام معاملات، کسب‌های حرام و باطل، ص. ۱۱۳. محمد وحیدی، درآمد‌های حلال و حرام، ص. ۳۵-۳۶. (نشر سنابل، چ. ۱، پاییز ۸۶).
 
منبع:انوارطاها
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید