آتش زدن وسایل بازی در پارک هشترود

آقای مهدی پورصادق  گفت: توسط فرد یا افرادی متاسفانه وسایل بازی کودکان در پارک شهر به آتش کشیده شد.

هنوز علت این کار مشخص نشده و دنبال متخلفین هستیم.

چند ماه پیش هم تندیس پروفسور هشترودی در این پارک‌تخریب شده بود.