معرفی ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن، سنگ نگاره دوره ساسانی + عکس
پارسینه: ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﻨﮓﻧﮕﺎرهﻫﺎ و ﺳﻨﮓﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان در ﻣﺤﻠﻪ ﻃﺎقﺑﺴﺘﺎن در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و در ﻏﺮب اﯾﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۰۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۰
۰

راﻫﻬﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ: ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه - ﻣﯿﺪان ﭘﺪراﻧﺘﻬﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن

ﻃﺎقﺑﺴﺘﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﻨﮓﻧﮕﺎرهﻫﺎ و ﺳﻨﮓﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان در ﻣﺤﻠﻪ ﻃﺎقﺑﺴﺘﺎن در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و در ﻏﺮب اﯾﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻗﺮن ﺳﻮم ﻣﯿﻼدی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ و ارزش ﻫﻨﺮی و ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﯾﺎدی دارد. ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو ﻃﺎق ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و از ﺟﻨﺲ ﺳﻨﮓ ﺧﺎم ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی رﻧﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻮه ﺣﻔﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ. در واﻗﻊ از ﻣﺰاﯾﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎرز اﯾﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن

و ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز در آن، اﺷﺎره ﮐﺮد. اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ و ﻣﻬﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﺑﻪﻋﻨﻮان دﻗﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. اﯾﻦ ۳ ﺑﺨﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از -۱: ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺗﺎجﮔﺬاری اردﺷﯿﺮ دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی -۳۸۰، ۳۸۳ ﻣﯿﻼدی- -۲ ﻃﺎق ﺑﺰرگ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﯾﻮان ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﺴﺮوﭘﺮوﯾﺰ و در ﺳﺎل ﻫﺎی ۵۹۰-۶۲۸ ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ. -۳ﻃﺎق ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﯾﻮان ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺎﭘﻮر ﺳﻮم در ﺳﺎلﻫﺎی ۳۸۰-۳۸۳ ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﮐﻮه و ﭼﺸﻤﻪ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن، آن را ﺑﻪ ﮔﺮدش ﮔﺎﻫﯽ زﯾﺒﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ از زﻣﺎنﻫﺎی دﯾﺮﯾﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدهاﺳﺖ. ﻃﺎقﺑﺴﺘﺎن در زﺑﺎن ﮐﺮدی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﯽ ﺗﺎقوهﺳﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻤﻌﻨﯽ ﻃﺎﻗﯽ از ﺳﻨﮓ اﺳﺖ.

معرفی ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن، سنگ نگاره دوره ساسانی + عکس

ﺷﺎﻫﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻮاﺣﯽ اﻃﺮاف ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ را ﺑﺮای ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﺗﻨﺪﯾﺲﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ، اﻣﺎ از زﻣﺎن اردﺷﯿﺮ دوم و ﺷﺎﻫﺎن ﭘﺲ از او، ﻃﺎقﺑﺴﺘﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ راه ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻗﺮار داﺷﺖ و دارای ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﭘﺮآب ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ. ﺳﻨﮓﻧﮕﺎره ﺷﮑﺎرﮔﺎه ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻋﺪه و اﺻﻮل ﻧﻘﺎﺷﯽ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ. در اﯾﻦ ﺣﺠﺎری ﺧﺴﺮو ﺳﻮار ﺑﺮ ﺷﺒﺪﯾﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ اﺛﺮ از روی ﻧﻘﺎﺷﯽ، ﻧﻘﺶ ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻃﺎق ﺑﺰرگ آﺛﺎری از زﻧﺎن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽدان ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﭼﻨﮓ و ﺳﺎزﻫﺎی ﺑﺎدی ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻗﺴﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮی از ﻃﺎق ﺑﺰرگ ﺻﺤﻨﻪ ﺷﮑﺎر ﮔﺮاز ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺣﺮﮐﺖ و ﻧﻤﺎﯾﺶ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﺳﻨﮓﻧﮕﺎری ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود، ﮐﻪ در ﺳﺒﮏ ﻫﻨﺮی، ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺮ روی دﯾﻮار اﺳﺖ. ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ در ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن، ﻃﺎق ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎره ﺗﺎجﮔﺬاری ﺧﺴﺮو ﭘﺮوﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای اﯾﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﺮض ۷ ﻣﺘﺮ و ۸۵ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ، ارﺗﻔﺎع ۱۱ ﻣﺘﺮ و ۹۰ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و ﻋﻤﻖ ۷ ﻣﺘﺮ و ۶۵ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﮐﻪ در ﮐﻨﺎره ورودی ﻃﺎق، ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎر‌های از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺎلدار، درﺧﺖ زﻧﺪﮔﯽ، ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺷﮑﺎر ﮔﺮاز و ﺷﮑﺎر ﻣﺮﻏﺎن و ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻣﺮداب و ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻓﯿﻞ، اﺳﺐ و ﻗﺎﯾﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰم و ﺷﺎدی اﺳﺖ.

در زﯾﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﺎجﮔﺬاری ﺧﺴﺮو ﭘﺮوﯾﺰ ﺳﻮاری زرهﭘﻮش ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ﻗﺮار دارد. در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺎه در ﻣﯿﺎن و در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ وی ﻓﺮوﻫﺮ ﻗﺮار دارد. ﻓﺮوﻫﺮ ﺗﺎﺟﯽ ﮐﻨﮕﺮهدار ﺑﺮ ﺳﺮ دارد و ﺣﻠﻘﻪ ﻓﺮ اﯾﺰدی را ﺑﻪ ﺷﺎه ﻣﯽدﻫﺪ. ﻟﺒﺎس ﺷﺎه و ﻧﮕﺎره ﻓﺮوﻫﺮ ﺗﺎ ﺣﺪی ﯾﮏﺳﺎن اﺳﺖ. ﻫﺮ دوی آنﻫﺎ ﺷﻠﻮاری ﭼﯿﻦدار ﺑﻪ ﭘﺎ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﭻ ﭘﺎﯾﺸﺎن ﭼﺴﺒﯿﺪهاﺳﺖ. ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻫﺮ دو دارای ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ و دﺳﺖﺑﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺷﺎه، ﻣﯿﺘﺮا ﻗﺮار دارد.

در ﺳﺘﺮگﺗﺮﯾﻦ ﻃﺎق، ﺳﻪ ﺗﻨﺪﯾﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﺷﺎه در ﻣﯿﺎن، ﻓﺮوﻫﺮ در ﺳﻮی راﺳﺖ وی، ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎجﮔﺬاری اردﺷﯿﺮ دوم اﺳﺖ و آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ در ﺳﻮی ﭼﭗ ﺷﺎه. آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮی آبﻫﺎﺳﺖ و ﻧﻤﺎد ﺧﺮﻣﯽ و ﺳﺮﺳﺒﺰی. ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺎﺟﮕﺬاری اردﺷﯿﺮ دوم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻃﺎقﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻃﺎق ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺮار دارد. در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ اﯾﻮان ﮐﻮﭼﮏ، ﺳﻨﮓﻧﮕﺎر‌های وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺎجﺳﺘﺎﻧﯽ اردﺷﯿﺮ دوم، ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺷﺎه ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. در اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ، ﺷﺎه ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﯽ ﺳﻪ رﺑﻌﯽ و ﺑﺪﻧﯽ ﺗﻤﺎم رخ در ﻣﺮﮐﺰ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﺪه ﮐﻪ دﺳﺖ ﭼﭗ را ﺑﺮ روی ﻗﺒﻀﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺣﻠﻘﻪ روﺑﺎنداری را از اﻫﻮرا ﻣﺰدا ﻣﯽﮔﯿﺮد، درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زرﺗﺸﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ ﻣﯿﺘﺮا ﺑﺎ ﻫﺎﻟﻪای از ﻧﻮر در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ، ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او ﻗﺮار دارد. زﯾﺮ ﭘﺎی اردﺷﯿﺮ دوم، ژوﻟﯿﺎن اﻣﭙﺮاﺗﻮر روم ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ اﺳﯿﺮ ﺷﺪهاﺳﺖ، ﻗﺮار دارد.

ﺷﺎه ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ درﺷﺖ و اﺑﺮواﻧﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دارد. رﯾﺶ او ﻣﺠﻌﺪ و ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮش ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺒﻮه ﺑﺮ روی ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ. وی ﮔﻮﺷﻮار‌های ﺑﺮ ﮔﻮش و ﮔﺮدنﺑﻨﺪی در ﮔﺮدن و دﺳﺖﺑﻨﺪی در ﻣﭻ دارد. ﮔﻮﺷﻮاره او ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺪوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ آن آوﯾﺰان اﺳﺖ. ﻃﺎق ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﯿﺎن ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎره ﺗﺎجﮔﺬاری اردﺷﯿﺮ دوم و ﻃﺎق ﺑﺰرگ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ دارای ﻓﻀﺎی ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﻋﺮض ۵ ﻣﺘﺮ و ۸۰ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع ۵ ﻣﺘﺮ و ۳۰ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺎجﮔﺬاری ﺷﺎﻫﭙﻮر دوم و ﺳﻮم را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ، اﯾﻦ ﻃﺎق دارای دو ﻧﻘﺶ در ﺑﺎﻻی دﯾﻮاره ﻃﺎق و دو ﮐﺘﯿﺒﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻂ ﭘﻬﻠﻮی ﮐﺘﯿﺒﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻃﺎقﺑﺴﺘﺎن و در ﺷﺮق ﻃﺎقﻫﺎ ﭼﺸﻤﻪای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﮕﺮی در آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.

در ﺻﻠﻊ ﺷﺮﻗﯽ ﻃﺎقﻫﺎ ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﺳﻨﮕﯽ در دل ﮐﻮه ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ از ۷۸ ﭘﻠﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻃﺎﻗﭽﻪ ﺳﻨﮕﯽ در دﯾﻮاره ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﭼﺸﻤﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل دﺳﺖﮐﻨﺪ ﺑﻮدن آن داده ﺷﺪه و در آﺑﺎن ۱۳۹۸، ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪی در آن ﮐﺸﻒ ﺷﺪهاﺳﺖ. ﺳﻨﮓﻧﮕﺎره ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﺎز ﮐﺮده و ﺷﯿﺌﯽ در دﺳﺖ دارد. ﭼﻨﺪ ﺣﺮف ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺳﻨﮓﻧﮕﺎره وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﺣﺮوف ﻻﺗﯿﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻮده و ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎ اﺳﺖ. ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﺳﻨﮓﻧﮕﺎره ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﭘﻠﮑﺎن ﺳﻨﮕﯽ ﺟﻨﺐ ﭼﺸﻤﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻧﻘﺶّﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺎزهﻣﮑﺸﻮف دارد.

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در زﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺮ روی اﯾﻦ اﺛﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮی را ﺣﺠﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻟﻄﻤﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﺎقﺑﺴﺘﺎن وارد ﮐﺮدهاﺳﺖ. اﯾﻦ ﺣﺠﺎری، ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزا ﭘﺴﺮ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﻌﺪ از ﮔﺸﺖوﮔﺬار در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﻮزه ﺳﻨﮓ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل ﺑﻠﻮار ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارد دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ، در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎز آﺛﺎری ﺳﻨﮕﯽ از دورهﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﻋﻠﺖ ﻧﺎمﮔﺬاری اﯾﻦ ﻣﻮزه ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮزه ﺳﻨﮓ، ﺑﻪﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻫﻤﯿﻦ آﺛﺎر ﺳﻨﮕﯽ اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای دﯾﺪن اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﭘﺎﺋﯿﺰ اﺳﺖ.

 

منبع: پارسینه
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
سداد2