علی دیواندری در پرونده طبری تبرئه شد

پارسینه: اسامی و جزئیات اتهامات و رای صادره برای سایر متهمان پرونده فساد اکبر طبری منتشر شد.
۲۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۳:۰۰
۱
علی دیواندری در پرونده طبری تبرئه شد
در پرونده ۱۶ هزار و ۸۰۰ صفحه‌ای شبکه ارتشاء و پولشویی که اکبر طبری اتباعی متهم ردیف اول آن بوده، برای ۱۶ متهم دیگر نیز احکام محکومیت صادر شده است که به تفصیل اتهامات و محکومیت‌های این افراد اعلام می‌شود.
۱) فرهاد مشایخ فریدن فرزند محمد هاشم متهم به

۱- مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء (پنج فقره جرم مادی مشابه فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء بین اکبر طبری و حسن نجفی از طریق ایصال مال)
۲- پولشویی
الف) از طریق تبدیل کردن وجه الرشا به مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۴۲ ریال از اکبر طبری پولشویی نسبت به پلاک‌های ثبتی ۸۱۶۰ به ارزش
۰۰۰، ۵۰۰، ۴۳۴، ۲۰۹ ریال و ۸۱۶۱ به ارزش ۰۰۰، ۰۰۰، ۹۲۸، ۲۱۳ ریال
۳- فراهم نمودن موجبات ارتشاء بین اکبر طبری و رسول دانیال زاده از طریق انتقال دو واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ۸۱۶۰ و ۸۱۶۱ در برج روما

محکومیت فرهاد مشایخ

۱- با کیفیات مخففه یک درجه تخفیف ۱۵ سال حبس تعزیری و ضبط کلیه اموال ناشی از ارتشاء به نفع دولت
۲- تحمل یک فقره ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از پولشویی و پرداخت جزای نقدی معادل وجوه و ارزش مال مورد پولشویی در مجموع به مبلغ ۰۰۰، ۵۰۰، ۳۶۲، ۴۶۵ ریال، ۳- برائت
 


۲) رسول دانیال زاده فرزند حسینعلی متهم به

۱- مشارکت در شبکه چند نفر در امر ارتشاء به وصف سردستگی اکبر طبری
۲- پرداخت رشوه به مبلغ سی میلیارد ریال به حمیدرضا علیزاده بازپرس شعبه ۱۵ بازپرس دادسرای کارکنان دولت با وساطت مهدی زاهدیان

محکومیت رسول دانیال زاده

۱- با کیفیات مخففه یک درجه تخفیف ۱۵ سال حبس تعزیری و ضبط کلیه اموال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت
۲- سه سال حبس تعزیری و ضبط مالی ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده
 


۳) جلیل سبجانی فرزند رضا متهم به

۱- معاونت در فراهم نمودن موجبات تحقق جرم رشوه بین اکبر طبری و رسول دانیال زاده از طریق انتقال واحد آپارتمان فلورا
۲- پرداخت رشوه به اکبر اتباعی طبری

محکومیت جلیل سبحانی

۱- دو سال حبس تعزیری
۲- با بیش از میانگین حداقل و حداقل مجازات مقرر قانونی بیست و یک ماه و یک روز حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت
۴) علیرضا مهر صادقی فرزند حسین متهم به

۱- فراهم آوردن موجبات تحقق بزه ارتشاء بین رسول دانیاز زاده و اکبر طبری
۲- پولشویی از طریق انتقال یک واحد آپارتمان فلورا

محکومیت علیرضا مهر صادقی

۱- سه سال حبس تعزیری
۲- ده سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از پولشویی و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ ۰۰۰، ۵۰۰، ۰۲۹، ۳۵،
۵) حمیدرضا علیزاده فرزند قربان (بازپرس سابق) متهم به

۱- دو فقره تأثیر دادن نفوذ افراد در تصمیمات قضایی در پرونده کلاسه ۹۶۰۲۶۷ و ۹۵۰۰۴۴ شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت اتهامی آقایان رسول دانیال زاده و داود سرخوش شهری
۲- دریافت رشوه به مبلغ سی میلیارد ریال به صورت ارز از رسول دانیال زاده با وساطت مهدی زاهدیان

محکومیت حمیدرضا علیزاده

۱- پنج سال محرومیت از شغل دولتی
۲- ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مالی ناشی از ارتشاء و پرداخت جزای نقدی معادل وجه مأخوذه به نفع دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری
۶) بیژن قاسم زاده سنگرودی فرزند محمد اسماعیل (بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه) متهم به

۱- تأثیر دادن نفوذ اشخاص دولتی در اقدامات و تصمیمات قضایی منجر به تقویت حق از وریا مولانایی
۲- دریافت رشوه از حسین حاجی رضا و نادر شریف نجار به مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۲۸ ریال

محکومیت بیژن قاسم زاده

۱- انفصال ابد از خدمات دولتی
۲- ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء و پرداخت جزای نقدی معادل وجه مأخوذه به نلع دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری.
۷) مهدی زاهدیان فرزند ابوالقاسم متهم به

۱- دو فقره فراهم آوردن موجبات تحقق جرم ارتشاء بین رسول دانیال زاده و حمیدرضا علیزاده به مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۳۰ ریال و بیژن قاسم زاده و حسین حاجی رضا و نادر شریف نجار به مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۲۸ ریال از حبس حاجی رضا و نادر شریف نجار

محکومیت مهدی زاهدیان

۱- چهل و پنج ماه حبس تعزیری
۲- دو سال و نیم حبس تعزیری و رد مال با توجه به رضایت حسین حاجی رضا و عدم ادعای رد مال از جانب شریف نجار به لحاظ متواری بودن منتفی
۸) جواد ترکمان فرزند حسین متهم به

۱- معاونت در بزه گرفتن و عده و تعهد با ادعای داشتن نفوذ و اعتبار نزد مأمورین

محکومیت جواد ترکمان

۱- ۶ ماه حبس تعزیری
۹) علی صادقی فرزند احمد متهم به

۱- معاونت در بره گرفتن وعده و تعهد با ادعای داشتن نفوذ و اعتبار نزد مأمورین

محکومیت علی صادقی

۱- شش ماه حبس تعزیری.
۱۰) بهرام حیدری فرد فرزند محمدرضا متهم به

۱- پنج فقره جرایم مادی مشابه فراهم آوردن موجبات تحقق جرم ارتشاء بین اکبر طبری و مصطفی نیازآذری.


محکومیت بهرام حیدری فرد

۱- چهل و پنج ماه حبس تعزیری
۱۱) محمد هنرور فرزند علیرضا متهم به

۱- پنج فقره جرایم مادی مشابه جعل اسناد رسمی به نام خانم حکیمه شیرمحمدی.

محکومیت محمد هنرور

۱- شش ماه حبس تعزیری با اعمال کیفیات مخفف
۱۲) حسین حاجی رضا فرزند عبداله متهم به

۱- مشارکت در پرداخت رشوه به مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۲۸ ریال از طریق زاهدیان به بیژن قاسم زاده

محکومیت مسین حاجی رضا

۱- شش ماه حبس تعزیری با احتساب کسر ایام بازداشت و ضبط مال ناشی از ارتشاء.
۱۳) امیر عباس مصدق خاقان فرزند محمدرضا متهم به

۱- معاونت در جرم خرید زمین حمید محمدی توسط اکبر طبری با اکراه مالک به فروش از طریق تسهیل وقوع جرم.
۲- جعل در سند رسمی موضوع اظهار عقیده بر خلاف واقع در نظریه کارشناسی مورخ ۹۴/۴/۳ به درخواست اکبر طبری

امیرعباس مصدق خاقان در هر دو مورد اتهامی تبرئه شده است.
۱۴) فرهاد پورامن فرزند تراب متهم به

۱- معاونت در جرم خرید زمین حمید محمدی توسط اکبر طبری با اکراه مالک به فروش از طریق تسهیل وقوع جرم
۲- معاونت در تاثیر نفع با ادعای داشتن اعتبار نزد مامورین شهرداری در ازای اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

فرهاد پور امن از هر دو عنوان اتهامی تبرئه شده است.
۱۵) علی دیواندری فرزند محمد متهم به

۱ - اعمال نفوذ یا سوء استفاده از روابط خصوصی با مامورین

علی دیواندری در این اتهام تبرئه شده است.
۱۶) علی تن پوشان فرزند مصطفی متهم به

۱- فراهم آوردن موجبات ارتشاء بین اکبر طبری و جلیل سبحانی

علی تن پوشان در این اتهام تبرئه شده است.
لیست اموال توقیف شده متهمان ناشی از اتهام ارتشاء و پولشویی به نفع دولت

۱. یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع به پلاک ثبتی ۳۹۹ فرعی از ۶۹۳۳ اصلی تهران واقع در بلوار کریم خان زند.
۲. یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۱۶۷۵ متر مربع به پلاک ثبتی ۹۲۲ فرعی از ۲۰ اصلی بخش ۱۱ تهران واقع در قریه نجار کلا لواسان.
۳. یک واحد آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸/۵۱ متر مربع به پلاک ثبتی ۱۳۱۲۳ فرعی از ۲۴ اصلی بخش ۱۱ ثبتی تهران معروف به واحد ۳۱۳ از مجتمع اداری سانا.
۴. یک واحد آپارتمان شش دانگ به مساحت ۶۳۳/۹ متر مربع به پلاک ثبتی ۱۵۹۵۷ فرعی از ۳۳ اصلی بخش ۱۱ تهران واقع در تهران خیابان پاسداران کوهستان نهم خیابان شهید نوریان پلاک ۳۷ ط. ۱۳ به مقدار فاحش بالغ بر ۹۰، ۷۱۴، ۲۰۰، ۰۰۰ ریال ارزان‌تر از قیمت واقعی.
۵. سه دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک‌های ثبتی
الف- ۸۱۶۰ فرعی از ۸ اصلی به مساحت ۳۸۰ متر مربع
ب. - ۸۱۶۱ فرعی از ۸ اصلی به مساحت ۳۸۸ متر مربع
ج. - ۸۱۸۵ فرعی از ۸ اصلی به مساحت ۶۳۶ متر مربع هر سه واقع در تهران کامرانیه شمالی روبه روی کوچه ترکاشوند پلاک ۳۴ برج روما.
۶. طبقات ۱۱ و ۵ ساختمان متعلق به اکبر طبری واقع در خیابان کریم خان زند.
۷. پنج قطعه زمین واقع در بابلسر به پلاک‌های ثبتی ۲۵۶۹ فرعی از ۳ اصلی و پلاک ثبتی ۱۷۷ و ۱۷۶ و ۱۷۸ و ۱۲۷ همگی فرعی از ۶ اصلی بخش ۱۲ ثبتی بابلسر با ویلای احداثی در آن.
لیست مبالغ ضبط شده به نفع دولت ناشی از اتهام ارتشاء و پولشویی از متهمین

۱. مبلغ ۸۴، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال وجه نقد و ۴۲، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال اقدام به خرید سهام شرکت سیمان خمسه.
۲. مبلغ ۱۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ یورو وجه نقد.
۳. مبلغ ۱۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال شامل هزینه‌های تهیه و نصب کمد در واحد ۳۱۳ مجتمع سانا و همچنان اموال و اقلام موجود در آپارتمان مذکور به شرح لیست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و مبلغ ۱، ۸۲۵، ۹۵۰، ۰۰۰ ریال در مجموع ۱، ۹۷۵، ۹۵۰، ۰۰۰،
۴. مبلغ ۵۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ یورو وجه نقد
۵. مبلغ ۳۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال وجه نقد
۶. مبلغ ۲۸، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال وجه نقد.
معادل همین مبالغ به عنوان جزای نقدی باید توسط متهمان به نفع دولت واریز شود.
پــنــجــره
نظرات بینندگان
صالح
چقدر خوبه که این مسوولین خدمتگزار و رانت خوارهای کشور عیچ گونه عمل منافی امنیت ملی صورت ندادن... یه چهار تا دونه رشوه و ارتشا داشتن... چیزی نبوده... یه چند وقتی میرن هتل اوین بعدشم مورد رافت قرار گرفته به اغوش جامعه بر میگردن...
ارسال نظر
نمای روز
دیابت شاپ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
داغ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
حواشی پلاس
آخرین اخبار
دیابت شاپ
به پرداخت ملت
سداد2
به پرداخت ملت
سداد2