رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران اعلام کرد:
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در جمع ادواری دبیران ستادهای مدیریت بحران مناطق ۲۲ گانه اعلام کرد که موضوع سهم و نقش شهرداری تهران در مدیریت بحران با توجه به قانون جدید در جلسه شورای عالی مدیریت بحران کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی، از سوی وزیر کشور مسئولیت مدیریت بحران بر اساس سطح بندی حادثه تا سطوح محلی به شهرداری تهران واگذار شد.
۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۴
۰

رضاکرمی محمدی در همین خصوص از ستاد های مدیریت بحران مناطق خواست کماکان به هماهنگی با نهادها و سازمان های حوزه مدیریت شهری و خدمات اضطراری عضو ستاد مدیریت بحران منطقه ادامه دهند و فعالیت خود را در این حوزه دنبال نمایند.

او در ادامه بر لزوم پیگیری و هماهنگی با استان های معین، تشکیل کارگروه تخصصی مشورتی تجهیزات، تداوم آموزش استفاده از تجهیزات به پرسنل، هماهنگی بیش از پیش ستادهای مدیریت بحران مناطق با سازمان در خصوص انجام فعالیت های خارج از برنامه های ابلاغی تاکید کرد.

در ادامه این جلسه گزارش معاونت آمادگی، مقابله و پدافند غیرعامل در خصوص پیگیری مصوبات جلسه پیشین ، نحوه ارزیابی و عملکرد ستادهای مدیریت بحران مناطق بر اساس تخصیص وزن دهی به برنامه ها و تعریف فرآیند ارزیابی عملکرد مناطق ارائه شد.

همچنین نماینده معاونت پیشگیری و کاهش خطرپذیری در خصوص پیگیری و اجرایی ساختن بندهای ابلاغی سند کاهش خطرپذیری محلات و در راستای عملیاتی نمودن شبکه راه های اضطراری که در امتداد بزرگراه شهید همت و به صورت پایلوت در مناطق ۲ ،۵ و ۶ اجرا شده است گزارشی ارائه داد.

در ادامه نماینده معاونت آموزش و مشارکت های مردمی گزارشی در خصوص برنامه های سال ۹۹ حوزه آموزش و مشارکت های مردمی ارائه داد و در ادامه دبیران ستادهای مدیریت بحران مناطق به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران اعلام کرد:
۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۴
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در جمع ادواری دبیران ستادهای مدیریت بحران مناطق ۲۲ گانه اعلام کرد که موضوع سهم و نقش شهرداری تهران در مدیریت بحران با توجه به قانون جدید در جلسه شورای عالی مدیریت بحران کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی، از سوی وزیر کشور مسئولیت مدیریت بحران بر اساس سطح بندی حادثه تا سطوح محلی به شهرداری تهران واگذار شد.

رضاکرمی محمدی در همین خصوص از ستاد های مدیریت بحران مناطق خواست کماکان به هماهنگی با نهادها و سازمان های حوزه مدیریت شهری و خدمات اضطراری عضو ستاد مدیریت بحران منطقه ادامه دهند و فعالیت خود را در این حوزه دنبال نمایند.

او در ادامه بر لزوم پیگیری و هماهنگی با استان های معین، تشکیل کارگروه تخصصی مشورتی تجهیزات، تداوم آموزش استفاده از تجهیزات به پرسنل، هماهنگی بیش از پیش ستادهای مدیریت بحران مناطق با سازمان در خصوص انجام فعالیت های خارج از برنامه های ابلاغی تاکید کرد.

در ادامه این جلسه گزارش معاونت آمادگی، مقابله و پدافند غیرعامل در خصوص پیگیری مصوبات جلسه پیشین ، نحوه ارزیابی و عملکرد ستادهای مدیریت بحران مناطق بر اساس تخصیص وزن دهی به برنامه ها و تعریف فرآیند ارزیابی عملکرد مناطق ارائه شد.

همچنین نماینده معاونت پیشگیری و کاهش خطرپذیری در خصوص پیگیری و اجرایی ساختن بندهای ابلاغی سند کاهش خطرپذیری محلات و در راستای عملیاتی نمودن شبکه راه های اضطراری که در امتداد بزرگراه شهید همت و به صورت پایلوت در مناطق ۲ ،۵ و ۶ اجرا شده است گزارشی ارائه داد.

در ادامه نماینده معاونت آموزش و مشارکت های مردمی گزارشی در خصوص برنامه های سال ۹۹ حوزه آموزش و مشارکت های مردمی ارائه داد و در ادامه دبیران ستادهای مدیریت بحران مناطق به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید