جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه بیستم فروردین ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد.
۱۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۶
۰

برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز چهارشنبه بیستم فروردین ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت٨ تا ۸:۳۰ درس ریاضی پایه ٩

ساعت ۸:۳۰ تا ٩ درس ادبیات فارسی پایه ۸

ساعت٩ تا ۹:۳۰ درس زبان انگلیسی پایه ٧

برنامه دوره ابتدایی:

ازساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی پایه اول

از ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

از ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ فارسی و نگارش پایه سوم

ازساعت١٢تا ۱۲:۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

از ساعت ۱۲:۳۰ تا١٣درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس فیزیک پایه ۱۰

ساعت ١۵ درس فیزیک پایه ۱۱

ساعت ۱۵:٣٠ درس ادبیات فارسی پایه ۱۰ ساعت ۱۶ فیزیک پایه١٢

ساعت ۱۶:٣٠ ریاضی پایه١٢ رشته تجربی

ساعت ١٧ درس هندسه پایه ۱۲

ساعت ٢٢ درس حسابان پایه١٢ رشته ریاضی

ساعت ۲۲:۳۰ درس مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه١٢

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ۸ تا ۸:۳۰ درس دین و زندگی ۱ پایه ۱۰ ادبیات و علوم انسانی.

ساعت ۸:۳۰ تا ۹ درس ریاضی و آمار١ پایه١٠ ادبیات و علوم انسانی وعلوم و معارف اسلامی

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ درس علوم و فنون ادبی٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف قرآنی

ساعت ۹:۳۰ تا١٠درس روانشناسی پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰ درس عربی زبان قران پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس اخلاق اسلامی٣ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس استاندارد نرم افزاراداری - پایه ١٠رشته کامپیوتر شاخه کاردانش

ساعت ۱۱:۳۰ تا ١٢ درس تعمیرات سیستم سوخت رسانی جرقه انژکتوری رشته مکانیک خودرو پایه ۱۲ شاخه فنی حرفه‌ای

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه بیستم فروردین ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد.

برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز چهارشنبه بیستم فروردین ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت٨ تا ۸:۳۰ درس ریاضی پایه ٩

ساعت ۸:۳۰ تا ٩ درس ادبیات فارسی پایه ۸

ساعت٩ تا ۹:۳۰ درس زبان انگلیسی پایه ٧

برنامه دوره ابتدایی:

ازساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی پایه اول

از ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

از ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ فارسی و نگارش پایه سوم

ازساعت١٢تا ۱۲:۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

از ساعت ۱۲:۳۰ تا١٣درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس فیزیک پایه ۱۰

ساعت ١۵ درس فیزیک پایه ۱۱

ساعت ۱۵:٣٠ درس ادبیات فارسی پایه ۱۰ ساعت ۱۶ فیزیک پایه١٢

ساعت ۱۶:٣٠ ریاضی پایه١٢ رشته تجربی

ساعت ١٧ درس هندسه پایه ۱۲

ساعت ٢٢ درس حسابان پایه١٢ رشته ریاضی

ساعت ۲۲:۳۰ درس مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه١٢

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ۸ تا ۸:۳۰ درس دین و زندگی ۱ پایه ۱۰ ادبیات و علوم انسانی.

ساعت ۸:۳۰ تا ۹ درس ریاضی و آمار١ پایه١٠ ادبیات و علوم انسانی وعلوم و معارف اسلامی

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ درس علوم و فنون ادبی٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف قرآنی

ساعت ۹:۳۰ تا١٠درس روانشناسی پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰ درس عربی زبان قران پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس اخلاق اسلامی٣ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس استاندارد نرم افزاراداری - پایه ١٠رشته کامپیوتر شاخه کاردانش

ساعت ۱۱:۳۰ تا ١٢ درس تعمیرات سیستم سوخت رسانی جرقه انژکتوری رشته مکانیک خودرو پایه ۱۲ شاخه فنی حرفه‌ای

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}