جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز یکشنبه ۱۷ فروردین ۹۹ اعلام شد.
۱۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۸
۰

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز یکشنبه ۱۷ فروردین ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ درس علوم تجربی پایه ۹

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ درس زبان انگلیسی پایه ۸

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ درس ریاضی پایه ۷

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ فارسی ونگارش پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ علوم تجربی پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۵ تا ۱۳.۴۵ فارسی ونگارش پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ۱۴.۳۰ درس فیزیک پایه ۱۰

ساعت ۱۵ درس فیزیک پایه ۱۱

ساعت ۱۵.۳۰ درس عربی زبان قرآن ۱ پایه ۱۰

ساعت ۱۶ فیزیک پایه ۱۲

ساعت ۱۶.۳۰ درس زیست شناسی پایه ۱۲

ساعت ۱۷ درس شیمی پایه ۱۲

ساعت ۲۲ درس هندسه ۳ پایه ۱۲

ساعت ۲۲.۳۰ درس فارسی ۳ پایه ۱۲

شبکه ۴
رشته‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ درس تاریخ اسلام ۲ پایه ۱۱ رشته معارف اسلامی

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ درس عربی زبان قرآن ۱ پایه ۱۰ رشته علوم انسانی

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ درس ریاضی و آمار ۲ پایه ۱۱ رشته‌های انسانی و معارف اسلامی

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ درس احکام ۲ پایه ۱۱ رشته معارف اسلامی

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ درس اصول عقاید ۳ پایه ۱۲ رشته معارف اسلامی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ درس ریاضی وآمار ۳ پایه ۱۲ رشته‌های انسانی و معارف اسلامی

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ درس آشنایی بابنا‌های تاریخی پایه ۱۰ رشته نقشه‌کشی معماری شاخه فنی حرفه‌ای

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ درس شبکه بندی پرسپکتیویک نقطه‌ای پایه ۱۰ رشته گرافیک شاخه فنی حرفه‌ای

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز یکشنبه ۱۷ فروردین ۹۹ اعلام شد.

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز یکشنبه ۱۷ فروردین ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ درس علوم تجربی پایه ۹

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ درس زبان انگلیسی پایه ۸

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ درس ریاضی پایه ۷

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ فارسی ونگارش پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ علوم تجربی پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۵ تا ۱۳.۴۵ فارسی ونگارش پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ۱۴.۳۰ درس فیزیک پایه ۱۰

ساعت ۱۵ درس فیزیک پایه ۱۱

ساعت ۱۵.۳۰ درس عربی زبان قرآن ۱ پایه ۱۰

ساعت ۱۶ فیزیک پایه ۱۲

ساعت ۱۶.۳۰ درس زیست شناسی پایه ۱۲

ساعت ۱۷ درس شیمی پایه ۱۲

ساعت ۲۲ درس هندسه ۳ پایه ۱۲

ساعت ۲۲.۳۰ درس فارسی ۳ پایه ۱۲

شبکه ۴
رشته‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ درس تاریخ اسلام ۲ پایه ۱۱ رشته معارف اسلامی

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ درس عربی زبان قرآن ۱ پایه ۱۰ رشته علوم انسانی

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ درس ریاضی و آمار ۲ پایه ۱۱ رشته‌های انسانی و معارف اسلامی

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ درس احکام ۲ پایه ۱۱ رشته معارف اسلامی

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ درس اصول عقاید ۳ پایه ۱۲ رشته معارف اسلامی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ درس ریاضی وآمار ۳ پایه ۱۲ رشته‌های انسانی و معارف اسلامی

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ درس آشنایی بابنا‌های تاریخی پایه ۱۰ رشته نقشه‌کشی معماری شاخه فنی حرفه‌ای

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ درس شبکه بندی پرسپکتیویک نقطه‌ای پایه ۱۰ رشته گرافیک شاخه فنی حرفه‌ای

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید