محیا شعیبی دکترای جامعه شناسی؛
بی تفاوتی اجتماعی social Apathy شرایط متفاوت جامعه ایران و کنش‌های متفاوت بدون شک حفظ، رشد و تعالی هر جامعه‌ای در گرو مشارکت اجتماعی افراد آن جامعه است.
۰۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۵
بی تفاوتی اجتماعی social Apathy شرایط متفاوت جامعه ایران و کنش‌های متفاوت بدون شک حفظ، رشد و تعالی هر جامعه‌ای در گرو مشارکت اجتماعی افراد آن جامعه است.
۰۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۵
۰

رویدادی که این روز‌ها در ایران شکل گرفته جنبه اجتماعی دارد و تقریبا کل افراد یک جامعه را درگیر خود کرده و قطعاً ایجاد همدلی و همبستگی اجتماعی زمینه عبور از این شرایط در جامعه را ایجاد می‌کند. این شرایط به ما نشان داد سلامت هر یک از ما در گرو سلامت سایر افراد جامعه است!

مسئله‌ای که در جامعه کنونی شکل گرفته باعث شده تغییراتی در ساختار اجتماعی و کنش اجتماعی شهروندان شکل بگیرد. تغییرات ساختاری جامعه از جمله: تغییر در فعالیت نهاد‌های اجتماعی، و.

در رفتار افراد نیز شاهد کنش‌های متفاوت و برخورد‌های اجتماعی متفاوت هستیم. عده‌ای که همدلانه و مسئولانه نسبت به خود و سایر افراد برخورد می‌کنند و عده‌ای که نسبت به مسئله بی تفاوت هستند.
بی تفاوتی اجتماعی یعنی فقدان حساسیت اجتماعی و عدم درگیری به موضوع و مسائل جامعه است، اتفاقی که با منفک کردن افراد جامعه از یکدیگر، باعث کاهش همبستگی جمعی می‌شود و سامان اجتماعی را با بحران مواجه می‌کند.
اگر در یک جامعه افراد یا بی تفاوتی نسبت به مسائل و اتفاقات نگاه کنند و نسبت به سایر افراد و ساختار‌های جامعه احساس تعلق خاطر نداشته باشند این می‌تواند زنگ خطری برای جامعه باشد و زمینه بی هنجاری را فراهم نماید.
از آن جایی که این نوع رفتار از نگاه فردگرایی سودگرایانه ایجاد می‌شود برای عبور از این شرایط باید با توجه به مسئولیت اجتماعی که همه افراد دارند، شبکه روابط انسانی در قالب گروه‌های نوع دوستی و داوطلبانه شکل بگیرد و افراد رفتار مسئولانه نسبت به جامعه و سایر شهروندان داشته باشند.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50