دود سردرگمی برخورد با زباله گرد‌ها به چشم سلامت مردم می‌رود، با وجود ارسال حکم برخورد با زباله‌گرد‌ها از سوی دادستانی کشور، در شرایط پر ریسک انتقال ویروس کرونا از طریق پسماند‌های خانگی، اما هنوز مشخص نیست چه کسی مسئول برخورد با زباله‌گرد‌ها است. بر اساس مشاهدات میدانی حوزه شهری، زباله گرد‌ها همچنان مشغول فعالیت هستند.
۱۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۹
دود سردرگمی برخورد با زباله گرد‌ها به چشم سلامت مردم می‌رود، با وجود ارسال حکم برخورد با زباله‌گرد‌ها از سوی دادستانی کشور، در شرایط پر ریسک انتقال ویروس کرونا از طریق پسماند‌های خانگی، اما هنوز مشخص نیست چه کسی مسئول برخورد با زباله‌گرد‌ها است. بر اساس مشاهدات میدانی حوزه شهری، زباله گرد‌ها همچنان مشغول فعالیت هستند.
۱۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۹
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو