شهروند عراقی در مورد اوضاع نابسامان عراق با خبرنگار تلویزیونی این کشور در حال گفتگوی زنده بود که ناگهان دچار ایست قلبی شد و جانش را از دست داد.
۱۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۶:۱۲
شهروند عراقی در مورد اوضاع نابسامان عراق با خبرنگار تلویزیونی این کشور در حال گفتگوی زنده بود که ناگهان دچار ایست قلبی شد و جانش را از دست داد.
۱۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۶:۱۲
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50