نماینده تبریز و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در گفت و گو با پارسینه:
خاوازی فرد دقیقی است و تنها معاون وزیری بود که در انتخاب مدیران با ضابطه عمل می کرد.
۰۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۰
خاوازی فرد دقیقی است و تنها معاون وزیری بود که در انتخاب مدیران با ضابطه عمل می کرد.
۰۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۰
۰

به گزارش پارسینه، خاوازی فرد دقیقی است و تنها معاون وزیری بود که در انتخاب مدیران با ضابطه عمل می کرد.

آقای خاوازی از بدنه وزارت جهاد کشاورزی است و این موضوع تاثیر مثبتی در روند کار یک وزیر دارد.

بخش کشاورزی به علم و فن نیاز دارد و وزیر پیشنهادی کار میتواند این بعد را تقویت کند.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو