نماینده تبریز و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در گفت و گو با پارسینه:
خاوازی فرد دقیقی است و تنها معاون وزیری بود که در انتخاب مدیران با ضابطه عمل می کرد.
۰۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۰
۰

به گزارش پارسینه، خاوازی فرد دقیقی است و تنها معاون وزیری بود که در انتخاب مدیران با ضابطه عمل می کرد.

آقای خاوازی از بدنه وزارت جهاد کشاورزی است و این موضوع تاثیر مثبتی در روند کار یک وزیر دارد.

بخش کشاورزی به علم و فن نیاز دارد و وزیر پیشنهادی کار میتواند این بعد را تقویت کند.

نماینده تبریز و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در گفت و گو با پارسینه:
۰۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۰
خاوازی فرد دقیقی است و تنها معاون وزیری بود که در انتخاب مدیران با ضابطه عمل می کرد.

به گزارش پارسینه، خاوازی فرد دقیقی است و تنها معاون وزیری بود که در انتخاب مدیران با ضابطه عمل می کرد.

آقای خاوازی از بدنه وزارت جهاد کشاورزی است و این موضوع تاثیر مثبتی در روند کار یک وزیر دارد.

بخش کشاورزی به علم و فن نیاز دارد و وزیر پیشنهادی کار میتواند این بعد را تقویت کند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید