«علی‌آباد کرفتو» یکی از روستا‌های شهرستان دیواندره با بیشترین معلول ناشنوا است. بیش از ۳۰ نفر از جمعیت ۲۰۰ نفری این روستا ناشنوا هستند. خانواده‌هایی مانند خانواده کامنصور ۳ ناشنوا دارد، کاعزیز، دو دختر و یکی از پسراش هم ناشنوا هستند و خیلی از خانواده‌های این روستا سرنوشتی بسان کامنصور و کاعزیز دارند. نبض روستای علی‌آباد را انگار از آغاز با سکوت بسته‌اند، میراث تلخی که تاکنون به چندین نسل این خانوار‌ها منتقل شده است، سکوت این روستا به خاطر دوربودن آن از دنیای ماشینی امروز نیست، سکوت در علی‌آباد قصه عجیبی دارد داستانی از جنس مردمانی که گوش برای شنیدن و زبان برای سخن گفتن ندارند.
۰۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۳
«علی‌آباد کرفتو» یکی از روستا‌های شهرستان دیواندره با بیشترین معلول ناشنوا است. بیش از ۳۰ نفر از جمعیت ۲۰۰ نفری این روستا ناشنوا هستند. خانواده‌هایی مانند خانواده کامنصور ۳ ناشنوا دارد، کاعزیز، دو دختر و یکی از پسراش هم ناشنوا هستند و خیلی از خانواده‌های این روستا سرنوشتی بسان کامنصور و کاعزیز دارند. نبض روستای علی‌آباد را انگار از آغاز با سکوت بسته‌اند، میراث تلخی که تاکنون به چندین نسل این خانوار‌ها منتقل شده است، سکوت این روستا به خاطر دوربودن آن از دنیای ماشینی امروز نیست، سکوت در علی‌آباد قصه عجیبی دارد داستانی از جنس مردمانی که گوش برای شنیدن و زبان برای سخن گفتن ندارند.
۰۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۳
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو