همه مراجع: اگر مردى زنى را دوبار طلاق دهد و به او رجوع کند یا دوبار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش کند، بعد از طلاق سوم، آن زن بر او حرام مى‏ شود و احتیاج به محّلل دارد.
۱۳ تير ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۳
۰

همه مراجع: اگر مردى زنى را دوبار طلاق دهد و به او رجوع کند یا دوبار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش کند، بعد از طلاق سوم، آن زن بر او حرام مى‏ شود و احتیاج به محّلل دارد.

نکته ۱. محلل به مردى گفته می‌شود که زن بعد از طلاق سوم با رعایت شرایط خاص با او ازدواج مى ‏کند تا شوهر اول بتواند با او ازدواج کند.

نکته ۲. از نظر فقه شیعه سه طلاق در یک مجلس صحیح نیست، بلکه باید در سه مجلس باشد.

پی نوشت:
توضیح المسائل مراجع، ۲۵۲۷ آیت الله وحید، توضیح المسائل، م. ۲۵۹۱
 
منبع: انوار طاها
۱۳ تير ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۳
همه مراجع: اگر مردى زنى را دوبار طلاق دهد و به او رجوع کند یا دوبار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش کند، بعد از طلاق سوم، آن زن بر او حرام مى‏ شود و احتیاج به محّلل دارد.

همه مراجع: اگر مردى زنى را دوبار طلاق دهد و به او رجوع کند یا دوبار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش کند، بعد از طلاق سوم، آن زن بر او حرام مى‏ شود و احتیاج به محّلل دارد.

نکته ۱. محلل به مردى گفته می‌شود که زن بعد از طلاق سوم با رعایت شرایط خاص با او ازدواج مى ‏کند تا شوهر اول بتواند با او ازدواج کند.

نکته ۲. از نظر فقه شیعه سه طلاق در یک مجلس صحیح نیست، بلکه باید در سه مجلس باشد.

پی نوشت:
توضیح المسائل مراجع، ۲۵۲۷ آیت الله وحید، توضیح المسائل، م. ۲۵۹۱
 
منبع: انوار طاها
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید