سربازان عراقی مواضع داعشی ها رو محاصره کرده و آنها را به عقب راندند.