شهیدمطهری: آیت الله خامنه ای امید آینده است

متن این سند را می خوانید:

 

موضوع : مرتضى مطهرى

از : ۹ / ه تاریخ ۸ / ۱ / ۵۳

به : ۳۱۲ شماره : ۳۰۰۳ / ۹ ه

یاد شده از اینکه نماز جماعت سید على خامنه ‌اى را در مشهد تعطیل کرده اند بشدت ناراحت شده و اظهار داشته همه مراکز حساس را که اثرى دارد مى‌ بندند و دعاى ندبه کافى را رواج مى‌ دهند .انسان متحیر مى‌ ماند چه کند و چه بگوید.

وى گفت سید على خامنه‌ اى از نمونه‌ هاى ارزنده ایست که براى آینده موجب امیدوارى است و در این مدت کوتاه در مشهد کارهاى پرثمرى انجام داده که یکى از آنها جمع کردن جوانان روشنفکر و بیدار بوده و به همین جهت وى مورد توجه خمینى هم واقع شده و خمینى دستور داده که هواخواهان وى خامنه ‌اى را حمایت کنند.

مطهرى از وضع میلانى انتقاد نمود و گفت او روش منفى در پیش گرفته و سید محمدعلى هم به نفع سازمان امنیت جاسوسى مى‌کند و از این جهت مردم را سخت مأیوس و ناراحت کرده ‌اند.

نظریه یکشنبه : ۱ـ سید على خامنه ‌اى قبلا در مسجد کرامت نماز مى‌خوانده و پس از اتمام نماز آیاتى از قرآن را که مورد نظرش بود تفسیر مى‌نمود چند روز قبل به وى تذکرات لازم داده شده که در مسجد مذکور نماز نخواند و جلسات او تعطیل شده است ضمنا مرتضى مطهرى ساکن تهران و قبلا در حسینیه ارشاد سخنرانى مى‌ کرده. وى یکى از افراد متعصب مذهبى است.

۲ـ سید محمد على مورد بحث پسر آیت اله میلانى است و تحقیق مستقیم از مطهرى پیرامون اظهاراتش به حفاظت شنبه لطمه وارد مى‌ نماید.