شیوه‌نامه نحوه ارزشیابی و برگزاری امتحانات دانش‌آموزان استثنایی ابلاغ شد

پارسینه: معاون برنامه‌ریزی آموزشی و توان‌بخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی از ابلاغ شیوه‌نامه نحوه ارزشیابی و برگزاری امتحانات دانش‌آموزان استثنایی به استان‌ها خبر داد.
۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۶:۴۴
۰
شیوه‌نامه نحوه ارزشیابی و برگزاری امتحانات دانش‌آموزان استثنایی ابلاغ شد

اسماعیل برقی معاون برنامه‌ریزی آموزشی و توان‌بخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی با اعلام این خبر گفت: این شیوه‌نامه پیرو بخشنامه مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی و در راستای برنامه‌ریزی، طراحی سؤالات و برگزاری امتحانات دانش‌آموزان استثنایی در نوبت دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به استان‌ها ابلاغ‌ شده است.

وی گفت: ادارات آموزش و پرورش استثنایی استان‌ها باید قبل از شروع امتحانات نسبت به تشکیل ستاد امتحانات اداره آموزش و پرورش استثنایی اقدام نمایند و تمامی موارد مربوط به برگزاری پیشرفت تحصیلی تربیتی دانش‌آموزان استثنایی در  همه دوره‌های تحصیلی در این ستاد بررسی و پس از تدوین صورت‌ جلسه به امضاء اعضا ستاد برسد.

معاون سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان اینکه برگزاری ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوبت دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در همه مقاطع تحصیلی استثنایی و در همه پایه‌ها و همچنین مراکز شبانه‌روزی صرفاً به‌صورت حضوری انجام می‌گیرد، تصریح کرد: تصمیم‌گیری در مورد بازه زمانی برگزاری امتحانات کتبی در مقاطع ابتدایی استثنایی، دوره اول متوسطه پیش حرفه‌ای و دوره کاردانش خاص دانش‌آموزان با نیازهای ویژه‌ بر عهده ستاد امتحانات اداره آموزش و پرورش استثنایی استان‌هاست.

به گزارش ایسنا، پیرو بخشنامه شماره ۴۶۰.۱۴۰ تاریخ ۱۴۰۱.۰۲.۱۹ مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی و در راستای برنامه ریزی ، طراحی سوالات و برگزاری امتحانات دانش آموزان استثنایی در نوبت دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ لازم است موارد و نکات زیر مورد اقدام و توجه قرار گیرد.

الف- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی دانش آموزان دوره ابتدایی

۱. در دوره ابتدایی پایه های اول ، دوم و سوم در دروس فارسی وریاضی و پایه‌های سوم وچهارم و پنجم در دروس فارسی ، ریاضی و علوم علاوه بر ابزارهای مختلف کیفی توصیفی در پایان سال تحصیلی آزمونهای کتبی برگزار می شود. این آزمون ها به صورت کلاسیک بوده و تمامی فرایندهای آن اعم از طراحی سوالات، اجرای آزمون و تصحیح اوراق بر عهده معلم مربوطه است.

۲. نحوه طراحی سوالات و برگزاری ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان استثنایی پایه ششم در همه گروههای استثنایی بر عهده ستاد امتحانات اداره آموزش و پرورش استثنایی استان است.

۳- نتایج آزمونهای کتبی، در کنار سایر ابزارهای ارزشیابی، کیفی توصیفی برای توصیف عملکرد وتصمیم گیری در خصوص ارتقاء دانش آموزان، بهبود و جبران ضعف‌ها، پیشنهاد واجرای مداخلات جبرانی آموزشی استفاده می شود.

ب- دوره اول متوسطه پیش حرفه‌ای

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی در مدارس دوره اول متوسطه پیش حرفه ای بر اساس فصل ۴ آیین نامه آموزشی این دوره مصوب پانزدهمین جلسه شورای عالی آموز ش و پرورش در تاریخ ۹۷.۰۳.۲۳ انجام می گیرد.

طبق آیین نامه مذکور اداره آموزش و پرورش استثنایی استان می‌تواند یک یا دو درس را به صورت هماهنگ استانی برگزار کند.

ج- دوره دوم کاردانش خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی دوره دوم متوسط کاردانش خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه بر اساس فصل ۵ آیین نامه آموزشی دوره تحصیلی مذکور مصوب جلسه ۷۵۳ شورای عالی آموزش و پرورش در تاریخ ۸۶.۰۷.۰۳ و اصلاحیه جلسه ۳۶ کمیسیون معین شورای عالی در تاریخ ۹۸.۰۸.۱۸ انجام می‌گیرد.

ح- دوره اول آموزش متوسطه استثنایی

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی دانش آموزان دوره اول متوسط  استثنایی بر اساس آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی مصوب جلسه ۱۶ در تاریخ ۹۷.۰۷.۰۴کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش انجام می گیرد.

د- دوره دوم آموزش متوسطه شاخه های نظری، فنی وحرفه‌ای وکاردانش استثنایی

ارزشیابی تحصیلی تربیتی دانش آموزان در دوره‌های فوق بر اساس قوانین مقررات و آیین نامه‌های مربوطه و همچنین بخشنامه شماره ۴۶۰.۱۴۰ در تاریخ ۱۴۰۱.۰۲.۱۹  مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی برگزار می شود.

همچنین ادارات آموزش و پرورش استثنایی استان باید قبل از شروع امتحانات نسبت به تشکیل ستاد امتحانات اداره آموزش و پرورش استثنایی اقدام کند و تمامی موارد مربوط به برگزاری پیشرفت تحصیلی تربیتی دانش آموزان استثنایی در همه دوره های تحصیلی در این ستاد بررسی و پس از تدوین صورتجلسه به امضای اعضای ستاد برسد.

تصمیم گیری در مورد بازه زمانی برگزاری امتحانات کتبی در مقاطع ابتدایی استثنایی، دوره اول متوسط پیش حرفه‌ای و دوره کاردانش خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه برعهده ستاد امتحانات اداره آموزش و پرورش استثنایی استان است.

برگزاری ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوبت دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در همه مقاطع تحصیلی استثنایی و در همه پایه‌ها و همچنین مراکز شبانه روزی صرفا به صورت حضوری انجام می‌گیرد.

ارسال نظر
نمای روز
داغ
حواشی پلاس
صفحه خبر- وب گردی
آخرین اخبار
<