وزیر کار مهمان سه شنبه صحن مجلس خواهد شد/ طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل در دستور نمایندگان
هفته آینده؛
پارسینه: مجلس هفته آینده در روز‌های یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه نشست علنی خواهد داشت.
۰۲ تير ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۶
۰
مجلس شورای اسلامی هفته آینده در روز‌های یکشنبه ششم، سه شنبه هشتم و چهارشنبه نهم تیرماه به شرح زیر نشست علنی خواهد داشت.

جدول برنامه‌های سه روز مذکور به شرح زیر است:

-ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسـیون کشـاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشـور و رفـع موانـع تولیـدات کشاورزی

-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (اعاده شده از شورای نگهبان ۱)

-گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح الحاق یک تبصره به قانون بیمه محصولات کشاورزی

-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحـاقی بـه کنوانسـیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

-گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل

-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تغییر ساعت رسمی کشور

-گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح و الحـاق مـوادی بـه قـانون نظـارت مجلـس بـر رفتار نمایندگان

-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح مدیریت تعارض منافع

-گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولیـد و نظـارت بـر اجـرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد لایحه تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق

-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه مقاوله نامه بازرسی کار (۱۹۴۷) (۱۳۲۶)

-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاولهنامه ایمنـی و بهداشـت شـغلی (۱۹۸۱) (۱۳۶۰) و پروتکـل (۲۰۰۲) ۱۳۸۱ مقاوله‌نامــه ایمنی و بهداشت شغلی

-گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه همکـاری اقتصـادی و تجـاری بـین دولت‌هـای ساحلی خزر

-گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار

تقاضای دو فوریت طرح الزام دستگاه‌های اجرائـی جهـت پاسـخگوئی بـه تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان از سوی محمدرضا صباغیان بافقی نماینده بافق و مهریز

سؤال‌ها

سؤال هـای آقـای محمدحسـین فرهنگـی نماینـده تبریـز، آذرشـهر و اسـکو (یک فقـره) و آقای حسین میرزایی نماینده اصفهان و تعدادی دیگـر از نماینـدگان (یک فقره) از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (از وزیر برای روز سه شنبه مورخ ۸ /۴/ ۱۴۰۰ ساعت ۸ صبح دعوت به عمل آمده است)

موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

۱. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در موردرسیدگی به طرح صـیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل هشـتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی (دراجرای ماده۱۶۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

۲. گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحـص از عملکـرد سازمان ملی استاندارد ایران (در اجرای ماده ۲۱۲ آئین نامه داخلی مجلس)

۳. گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصـویب تقاضـای تحقیـق و تفحـص از نحـوه احداث پتروشیمی الوند (در اجرای ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس)

۴. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیـق و تفحـص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی (در اجرای ماده ۲۱۲ آئـین نامـه داخلی مجلس)

۵. گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی مغـایرت هـای قـانونی در نحـوه انتخـاب و انتصاب رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهادار (در اجــرای مــاده ۲۳۴ آیـین نامـه داخلی مجلس)

۶. گزارش کمیسیون اقتصادی در مـورد بررسی وضـعیت صـنعت اسـتخراج رمزارزهـای جهـان روا و مبـادلات داخلـی آن در کشـور (در اجـرای تبصـره ۱ مـاده ۴۵ آئـین نامـه داخلی مجلس)

۷. گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مبنی بـر تصـویب تقاضـای تحقیـق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور از سال ۱۳۹۱ (در اجرای مـاده ۲۱۲ آئین نامه داخلی مجلس)
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2