مراحل توقیف اموال شوهر برای مطالبه مهریه چیست؟
پارسینه: کارشناسان وکیل‌آنلاین مراحل توقیف اموال شوهر را برای تامین مهریه زوجه تشریح کرده‌اند.
۲۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۰۰
۰

پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره مراحل توقیف اموال شوهر برای مطالبه مهریه از این قرار است:

سلام و خداقوت، فرایند توقیف سهم ارث شوهر بابت گرفتن مهریه چگونه است؟

پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین

سند نکاحیه را به دفتر ثبت ازدواجی که در آنجا عقد انجام شده برده و از طریق همان دفترخانه تقاضای صدور اجراییه کنید. پرونده به اجراییات ثبت ارجاع می‌شود.

از طرف دیگر مطابق ماده ۱۹ قانون نحوه اجرا محکومیت‌های مالی، مرجع اجراءکننده رأی باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومٌ‌علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.

همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

تبصره ۲ ماده نیز فرایند شناسایی و توقیف را برای اداره اجرا ثبت نیز پیش بینی کرده است. مطابق این تبصره، مفاد این ماده در مورد اجرای قرار‌های تأمین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

اگر زوج مالی خارج از مستثنیات دین برای توقیف نداشت از ادامه روند کار در اجراییات ثبت انصراف داده و از طریق دادخواست حقوقی مَهر را در دادگاه مطالبه کنید.

منبع: میزان
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2