ﻏﺎر اﺳﭙﻬﺒﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ، شکوه تمدن ایرانی + عکس
پارسینه: ﻏﺎر اﺳﭙﻬﺒﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ (ﯾﺎ ﻧﺎمﻫﺎی دﯾﮕﺮ: ﮐﺮﮐﯿﻞ دژ، ﮐﯿﺠﺎﮐﭽﺎل، ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮐﺮﮐﯿﻞ در، ﻻپ ﮐﻤﺮ، دژ ﻃﺎق، ﻏﺎر درﺑﻨﺪ ﮐﻮﻻ، دﮐﺎن داوود، ﻃﺎق وﻧﺪاد ﻫﺮﻣﺰد، دﯾﻮﮐﻠﯽ و ﻗﻠﻌﻪ دﯾﻮ ﺳﻔﯿﺪ) اﺛﺮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺳﻮادﮐﻮه ﺑﻪ ﺗﻬﺮان در ﻧﺎﺣﯿﻪ دوآب در ﻧﻮزده ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻮادﮐﻮه اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻗﺮار دارد.
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۶
۰

راﻫﻬﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ: ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺳﻮادﮐﻮه ﺑﻪ ﺗﻬﺮان در ﻧﺎﺣﯿﻪ دوآب در ﻧﻮزده ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻮادﮐﻮه اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران- ﻣﺴﯿﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻏﺎر از ﺳﻤﺖ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا وارد ﺟﺎده‌ی دﻣﺎوﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﯿﺮوز ﮐﻮه ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻓﯿﺮوز ﮐﻮه در اداﻣﻪ‌ی ﻣﺴﯿﺮ از ورﺳﮏ و ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اورﯾﻢ رودﺑﺎر ﮔﺬر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺳﭙﺲ در ﺟﻬﺖ راﺳﺖ، ﯾﮏ ﺧﺮوﺟﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻄﯿﺮ ﮐﻮه ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ. اﯾﻨﺠﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎر اﺳﭙﻬﺒﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در آن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻏﺎر اﺳﭙﻬﺒﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ (ﯾﺎ ﻧﺎمﻫﺎی دﯾﮕﺮ: ﮐﺮﮐﯿﻞ دژ، ﮐﯿﺠﺎﮐﭽﺎل، ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮐﺮﮐﯿﻞ در، ﻻپ ﮐﻤﺮ، دژ ﻃﺎق، ﻏﺎر درﺑﻨﺪ ﮐﻮﻻ، دﮐﺎن داوود، ﻃﺎق وﻧﺪاد ﻫﺮﻣﺰد، دﯾﻮﮐﻠﯽ و ﻗﻠﻌﻪ دﯾﻮ ﺳﻔﯿﺪ) اﺛﺮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺳﻮادﮐﻮه ﺑﻪ ﺗﻬﺮان در ﻧﺎﺣﯿﻪ دوآب در ﻧﻮزده ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻮادﮐﻮه اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻗﺮار دارد.

اﯾﻦ ﻏﺎر در ﻣﺴﯿﺮ ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻨﮕﻠﻮ و ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﻟﺮدﮐﻤﺮ ﻗﺮار دارد. اﯾﻦ ﻏﺎر در ﻣﺴﯿﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻮﻫﯽ ﭘﺮ ﻫﯿﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻄﯿﺮ ﮐﻮه ﻗﺮار دارد. ﻓﺎﺻﻠﻪ‌ی آن ﺑﺎ ﺗﻬﺮان ۱۸۲ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻏﺎر در ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم» ﻃﺎق ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮔﺮﮔﯿﻠﯽ دژ «و در زﺑﺎن ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻮادﮐﻮه ﺑﻪ ﻧﺎم» ﻻپ ﮐﻤﺮ «ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ، ﻻپ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﭼﻮن در دل ﮐﻮه ﻃﺎق ﻏﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﮑﺎف و ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ ﻧﺎم را ﺑﺮ آن ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف آن را» دﯾﻮﮐﺎﻟﯽ «ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی» ﻻﻧﻪی دﯾﻮ «ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﻃﻮل ﻗﻮس ﻃﺎق ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﻈﯿﻢ ﻏﺎر ﭼﻬﻞ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و درون ﻏﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﻻری ﺑﯿﻀﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ درازای ۷۵، ﻋﺮض ۲۵ و ارﺗﻔﺎع ۱۵ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺎر دﯾﻮاری ﺑﺎ ﺳﻨﮓ و ﺳﺎروج ﭼﯿﺪه ﺷﺪه و ﺗﺎ ﻣﺪﺧﻞ آن اداﻣﻪ دارد. ﺑﻨﺎی اﯾﻦ دﯾﻮار ﺑﻪ دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺎر ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻣﻬﯿﺒﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ورود ﺑﻪ آن را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺳﺎزد. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ در ﻏﺎر، در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﺳﺖ.

ﻏﺎر اﺳﭙﻬﺒﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ، شکوه تمدن ایرانی + عکس

اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰﮔﺘﺮﯾﻦ ﻃﺎﻗﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ در دﻧﯿﺎﺳﺖ. وﻗﺘﯽ ﺑﺮ دﻫﺎﻧﻪ ﻏﺎر ﻣﯽ اﯾﺴﺘﯿﺪ ﻣﻨﻈﺮه‌ای ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻮاد ﮐﻮه ﭘﯿﺶ روﯾﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ، ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی ﮐﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی را ﻣﺴﺤﻮر ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﺳﺎل ۷۶۱ ﻣﯿﻼدی، اﺳﭙﻬﺒﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ، ﻧﻮه اﺳﭙﻬﺒﺪ ﻓﺮﺧﺎن ﺑﺰرگ از ﺧﺎﻧﺪان ﮔﺎوﺑﺎرﮔﺎن، ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن و دﯾﻠﻤﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد. ﻫﻤﺰﻣﺎن، ﻣﻬﺪی ﭘﺴﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ری ﺷﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﺎزﻧﺪران را ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ اﻋﺮاب درآورد. ﻣﻬﺪی ﺑﺎ ﻧﯿﺮﻧﮓ از در دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﭙﻬﺒﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ درآﻣﺪ و ﺿﻤﻦ ارﺳﺎل ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ، از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻟﺸﮑﺮﯾﺎﻧﺶ از ﺗﻨﮕﻪ رود ﻃﺎﻻر ﮔﺬﺷﺘﻪ و از راه درﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮوﻧﺪ. اﺳﭙﻬﺒﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻓﺮﯾﺐ اﯾﻦ ﻧﯿﺮﻧﮓ را ﺧﻮرد و اﺟﺎزه ﻋﺒﻮر را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد. ﻣﻬﺪی، دو ﺳﭙﺎه را از ﮔﺮﮔﺎن و ﺷﺎهﮐﻮه رواﻧﻪ ﻧﻤﻮد و آﻣﻞ را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮد. اﺳﭙﻬﺒﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻫﻤﺴﺮ، دﺧﺘﺮان و ﺛﺮوﺗﺶ را در اﯾﻦ ﻏﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺳﭙﺎه ﺑﻪ دﯾﻠﻤﺴﺘﺎن رﻓﺖ ﺳﭙﺎه اﻋﺮاب ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻏﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭼﺎره ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻏﺎر ﺑﻮدﻧﺪ. ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﻣﺴﻤﻮم ﮐﺮدن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب ﻏﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ» ﺑﺎﻧﻮ ﻧﯽﮐﻼ «ﻫﻤﺴﺮ اﺳﭙﻬﺒﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. اﺳﭙﻬﺒﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺳﭙﺎﻫﯽ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ اﺳﺎرت ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﺷﻨﯿﺪ، ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮد. ﻃﺎق اﺳﭙﻬﺒﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﻃﺎقﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ و در داﺧﻞ آن ﻗﻠﻌﻪ، ﺑﺮج، آﺗﺸﮑﺪه، آب اﻧﺒﺎر، ﺣﻤﺎم و ﺗﻨﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺑﺎ ﺳﻨﮓ و ﺳﺎروج ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻗﺪﻣﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.

از ﻧﮑﺎت ﺣﯿﺮت انگیز اﯾﻦ ﻏﺎر ورودی آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﻏﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺎﻻ دﺳﺖ روﺳﺘﺎی» ﮐﻤﺮ ﭘﺸﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻨﮕﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻮی آب در آورده و آب را از داﺧﻞ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ زﯾﺎد آن را ﺑﻪ داﺧﻞ ﻏﺎر ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﻏﺎر در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار دارد و ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ آن ﻧﯿﺰ ﭘﺮوﻧﺪ‌های ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪهاﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﻌﺪن ﻣﺎﺳﻪ ﻓﻌﺎل در ﻣﺠﺎورت آن، در ﺣﺎل ﻟﻄﻤﻪ زدن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

در ﺧﺼﻮص ﻏﺎر ﻣﺬﮐﻮر، اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ آن ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ، اﺳﭙﻬﺒﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻏﺎر ﻧﺒﻮده و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺳﭙﻬﺒﺪان ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن از اﯾﻦ ﻣﮑﺎن در ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﯾﮏ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد. ﻗﻠﻌﻪ‌ای ﮐﻪ دارای دﯾﻮار و اﺗﺎﻗﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ی ﻣﺬﮐﻮر در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺳﺎل ﻧﯿﺰ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد. در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻔﺮ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻔﺶ ﮐﻮه ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺳﺒﮏ ﺑﺎ دوام و ﻧﯿﺰ ﻟﺒﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎﭘﺸﻦ ﺑﺎدﮔﯿﺮ ﯾﺎ ﻟﺒﺎس ﮔﺮم در ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ.

اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺤﻞ ﻣﺬﮐﻮر را دارﯾﺪ، ﺣﺘﻤﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮔﺮم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی ﻏﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﺬا ﻗﻤﻘﻤﻪ‌ای از آب، ﯾﮏ وﻋﺪه‌ی ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ را ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﮐﺮم ﺿﺪ آﻓﺘﺎب ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ. ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻫﺎی ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮش، ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ‌ای را ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از آوردن دورﺑﯿﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ. دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻏﺎر اﺳﭙﻬﺒﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺠﻬﯿﯿﺰات ﺳﻨﮓ ﻧﻮردی اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﻫﺎﻧﻪ ﻏﺎر ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﺪی دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ. اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﻓﺘﯿﺪ ﺳﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻨﮕﻠﻮ ﺑﺰﻧﯿﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

منبع: پارسینه
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2