آشنایی با ﻏﺎر ﻧﺨﺠﯿﺮﭼﺎل، غار مرطوب افقی + عکس
پارسینه: ﻏﺎر ﻧﺨﺠﯿﺮﭼﺎل در داﺧﻞ ﮐﻮه ﮐﻢ ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻮه ﺗﺨﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭼﺎلﻧﺨﺠﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮔﻮد اﺳﺖ و در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن، ﺷﮑﺎر ﺧﻮد را از ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ رم ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ آﺳﺎنﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آنﻫﺎ را ﺷﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
۰۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۴
۰

راﻫﻬﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ: اﯾﻦ ﻏﺎر در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ۱۱ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻟﯿﺠﺎن (ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻧﺮاق – دﻟﯿﺠﺎن) ﻗﺮار دارد. ﺑﻪ دﻟﯿﺠﺎن ﮐﻪ رﺳﯿﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺮاق ﺑﺮوﯾﺪ ﭘﺲ از ﺣﺪود ۱۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻏﺎر ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ..

ﻏﺎر ﭼﺎلﻧﺨﺠﯿﺮ در ﺟﻮار ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﯿﺎت وحش ﺟﺎﺳﺐ در ۸ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﺮق ﺷﻬﺮ دﻟﯿﺠﺎن و ﻓﺎﺻﻠﻪ ۳ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﺎده آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ دﻟﯿﺠﺎن – ﻧﺮاق و در داﻣﻨﻪ ﮐﻮه ﮐﻢارﺗﻔﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ ﻧﺎم ﻏﺎر از ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﺎلﻧﺨﺠﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه است.

ﻏﺎر در داﺧﻞ ﮐﻮه ﮐﻢ ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم» ﮐﻮه ﺗﺨﺖ «ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ. ﭼﺎلﻧﺨﺠﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮔﻮد اﺳﺖ و در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن، ﺷﮑﺎر ﺧﻮد را از ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ رم ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ آﺳﺎنﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آنﻫﺎ را ﺷﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ. در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﻏﺎر ﺑﺎ ﻧﺎم ﻏﺎر» ﻫﻮﻫﻮ «ﻧﯿﺰ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻏﺎر در ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل ۱۳۶۶ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺣﻔﺎری ﭼﺎه اب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ دﻟﯿﺠﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ودر ۲۱ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل ۶۷ اوﻟﯿﻦ ورود ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮدار و ﻣﻌﺎون وﻗﺖ دﻟﯿﺠﺎن و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. در ورودﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﺑﻌﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮه ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۶۷ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎلﻧﺨﺠﯿﺮ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ و ﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ، از ﺷﮑﺎف ﻣﻮﺟﻮد در دﯾﻮاره ﻏﺎر ﺻﺪاﯾﯽ ﻫﻮﻟﻨﺎک ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﯾﺰش آب ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و از ﺗﺮس ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۶۷ ﻏﺎرﻧﻮردی ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎﻣﺮان ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ۵۰۰ ﻣﺘﺮی ﻏﺎر ﭘﯿﺶ رﻓﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻧﺦ ردزﻧﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﺪ. ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﺳﺎل ۱۳۶۸ ﺗﯿﻤﯽ ۳ ﻧﻔﺮه از ﻏﺎرﻧﻮردان ﺟﻬﺖ ﮐﺸﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ وارد ﻏﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. در روزﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﺸﻒ و ﺛﺒﺖ ﻏﺎر، دﻋﻮای ﺟﺪی ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﺮاق و دﻟﯿﺠﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺎﻣﮕﺬاری اﯾﻦ ﻏﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﺮﮐﺪام ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻏﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﻧﺎم ﻏﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻏﺎر ﭼﺎلﻧﺨﺠﯿﺮ ﮐﻪ ﺟﺰء ﻏﺎرﻫﺎی ﻣﺮﻃﻮب اﻓﻘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوران ﺳﻮم زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ. در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﻏﺎر ۷۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ورودی ﻏﺎر ﻫﻢﺗﺮاز ﺑﺎ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ۱۰ ﻣﺘﺮ ﻋﺮض و ﺑﯿﻦ ۱۰ ﺗﺎ ۴۰ ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع دارد. در ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﻏﺎر ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮراﺧﯽ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ۱ ﺗﺎ ۱/۵ﻣﺘﺮ ﺑﻮدهاﺳﺖ. ﭘﺲ از ﮐﺸﻒ ﻏﺎر دﻫﺎﻧﻪ آن ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﻔﺠﺎری ﻏﯿﺮاﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎزﺗﺮ ﺷﺪ. در درون ﻏﺎر ﺑﺮ اﺛﺮ رﺳﻮﺑﺎت آﻫﮑﯽ، ﭼﮑﻨﺪه و ﭼﮑﯿﺪه و اﺷﮑﺎل ﮔﻞﮐﻠﻤﯽ و ﺑﻠﻮرﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه است و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻏﺎر ﻣﯿﺰان ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﺷﮑﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺎﻫﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻮزﻧﯽ و ﮐﺸﯿﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﺲ آنﻫﺎ از ﮔﭻ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻘﻒ ﻏﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮده و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارﺗﻔﺎع آن ﺑﻪ ۸ ﻣﺘﺮ ﻣﯽرﺳﺪ. ﭘﻬﻨﺎی ﻏﺎر از ورودی ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی، ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ. ﻏﺎر دارای دو ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺖ، ﺗﺎ ۶۰۰ ﻣﺘﺮ اول ﻏﺎر ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺸﺘﺮک و در اﻣﺘﺪاد ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ دو ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

آشنایی با ﻏﺎر ﻧﺨﺠﯿﺮﭼﺎل، غار مرطوب افقی + عکس

ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺷﺮق و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻣﺘﺪاد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﻃﻮل ﮐﻞ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺣﺪود ۱۳۰۰ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و در ﺗﻤﺎم ﻣﺴﯿﺮ ﻏﺎر اﻓﻘﯽ اﺳﺖ. ﻏﺎر ﭼﺎلﻧﺨﺠﯿﺮ ﺟﺰء ﻏﺎرﻫﺎی آﻫﮑﯽ و زﻧﺪه دﻧﯿﺎ اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﺎرﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﻏﺎرﭼﺎلﻧﺨﺠﯿﺮ، ﻏﺎری ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ دو ﻃﺒﻘﻪ از آن ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ و ﭘﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ ﺑﻪ ۴۷ ﭘﻠﻪ ﻣﯽرﺳﺪ، ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان آﻣﺎده ﺷﺪه است..

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮری ﺑﻪ داﺧﻞ ﻏﺎر ﻧﻔﻮذ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ، ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪ‌های در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد. داﺧﻞ ﻏﺎر در ﮔﺬﺷﺘﻪ آب وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﺳﺖ اﻣﺎ اﻣﺮوزه اﯾﻦ آب وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻃﻮل دوران زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﮐﻒ ﻏﺎر درﯾﺎﭼﻪای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺎ ۴۰۰ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﮐﺸﻒ ﺷﺪهاﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ وﺳﻌﺖ اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۴۰۰ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻤﻖ درﯾﺎﭼﻪ ۷۰ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﺰدﯾﮏ از درﯾﺎﭼﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات داﺋﻤﯽ ﺳﻄﺢ آب اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﻫﻨﻮز اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺸﺪهاﺳﺖ. ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎی آب، راﻫﺮوﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺸﮑﻞ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻘﺎط، ﭼﮑﻨﺪه و ﭼﮑﯿﺪهﻫﺎی ﺑﻠﻮری و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع و ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آن اﺳﺖ.

ﺣﺪود ۹۵ ٪ از ﺑﺪﻧﻪ ﻏﺎر را رﺳﻮﺑﺎت آﻫﮑﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ۵ ٪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻏﺎر از ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ۳۰×۴۰×۱۲۰ ﻣﺘﺮ وﺳﻌﺖ دارد. از ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﻏﺎر ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻔﺮه ﻋﺮوس، درﯾﺎﭼﻪ، ﺑﺮزخ، ﺑﺎغوﺣﺶ، ﭼﻬﻞﭼﺮاغ، ﭼﻬﻠﺴﺘﻮن و ﺗﺎﻻر زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد. ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺎب، ﻻکﭘﺸﺖ، ﮔﻮزن، اﻧﺴﺎن، ﮐﺒﻮﺗﺮ و ﺗﻨﺪﯾﺲﻫﺎی ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﺑﻠﻮرﯾﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن از ﺟﻨﺲ آﻫﮏ اﺳﺖ. ﺗﺎﻻرﻫﺎی» ﻋﺮوس «» ﮔﻞ ﮐﻠﻤﯽ «» آﺑﺸﺎرﮔﻠﯽ «» ﻓﺮﺳﻨﮓ و ﻫﯿﻮﻻ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ اﯾﻦ ﻏﺎر ﻧﺎدر و ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ.

از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻬﺸﺘﻪﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻏﺎر ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻬﺸﺘﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺎج ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻮای دروﻧﯽ ﻏﺎر در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﻏﺎر اﺳﺖ. ﻫﻮای درون ﻏﺎر در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﻨﮏ و در زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺮم اﺳﺖ و ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﯿﭻﮔﺎه در آن ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺴﯿﮋن روﺑﺮو ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ. از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻏﺎر، زﻧﺪه ﺑﻮدن آن اﺳﺖ، اﮔﺮ ﺟﺎﯾﯽ از آن ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺗﺮک ﺑﺨﻮرد در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻏﺎر ﺑﺮ روی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮔﺴﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ، ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﻟﺮزه ﺧﯿﺰی و ﺧﻄﺮات آن ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺟﻮد دارد. از اﯾﻦ رو ﺑﺮای اﯾﻤﻦﺳﺎزی و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻏﺎر در ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۹۱ ﺑﻪ ﻣﺪت ۶ ﻣﺎه ﺑﺮ روی ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺴﺘﻪ و اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮدن ﻧﻬﺸﺘﻪﻫﺎ، دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ ﻏﺎر، ﺧﻮدﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زﻧﺪه ﺑﻮدن و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻮای درون ﻏﺎر از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﻏﺎر اﺳﺖ. ﻏﺎر ﭼﺎلﻧﺨﺠﯿﺮ در ﺳﺎل ۱۳۸۴ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ۱۳۸۱۴ در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ. ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ ﻏﺎر در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. وﻟﯽ اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺮون ﻏﺎر و ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی اﻃﺮاف ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ، اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوف را ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ: در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ رد ﭘﺎی ﺷﻤﺎ، و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ ﻋﮑﺴﻬﺎﯾﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻏﺎر ﻓﻼش دورﺑﯿﻨﺘﺎن را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ، زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺑﺎ ﻓﻼش ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﺳﺖ.

منبع: پارسینه
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2