آشنایی با ﺧﻠﯿﺞ زیبای ﮔﻮاﺗﺮ + عکس
پارسینه: ﺧﻠﯿﺞ ﮔﻮاﺗﺮ در ﻣﻨﺘﻬﯽاﻟﯿﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺮان در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﯿﺎرﯾﺎﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﻣﻨﺘﻬﯽاﻟﯿﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ. اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻠﯿﺞﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞ ﻣﮑﺮان در درﯾﺎی ﻋﻤﺎن اﺳﺖ. ۶۰/۴ درﺻﺪ از آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ۳۰/۴ درﺻﺪ وﺳﻌﺖ آن در اﯾﺮان ﻗﺮار دارد.
۲۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۵
۰

راﻫﻬﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ: ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﯾﺎ ﻗﻄﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺪود ۱۰۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺑﺮوﯾﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﯾﺮان و اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﯿﺪ.

ﺧﻠﯿﺞ ﮔﻮاﺗﺮ در ﻣﻨﺘﻬﯽاﻟﯿﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺮان در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﯿﺎرﯾﺎﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﻣﻨﺘﻬﯽاﻟﯿﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ. اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻠﯿﺞﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞ ﻣﮑﺮان در درﯾﺎی ﻋﻤﺎن اﺳﺖ. ۶۰/۴ درﺻﺪ از آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ۳۰/۴ درﺻﺪ وﺳﻌﺖ آن در اﯾﺮان ﻗﺮار دارد. در اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﻞ ﻣﮑﺮان، ﺧﻠﯿﺞ ﮔﻮاﺗﺮ در ﻣﯿﺎن ﺧﻠﯿﺞ ﻏﺮﺑﯽ ﮔﻮادر (در ﺳﻮی ﺧﺎور) و ﺧﻠﯿﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺳﻮی ﺑﺎﺧﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺧﻠﯿﺞ ﮔﻮاﺗﺮ ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻨﻮبﺷﺮﻗﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ اﯾﻦ ﺧﻠﯿﺞ ﮐﻮﭼﮏ و زﯾﺒﺎ ﻣﺮز ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ، ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را دارﻧﺪ. از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﻠﯿﺞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وﺟﻮد ﺟﻨﮕﻞ ﺣﺮا، ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺷﻨﺎی دﻟﻔﯿﻨﻬﺎ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﺷﺘﺮﻫﺎی آزاد ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ اﺷﺎره ﮐﺮد.

وﺳﻌﺖ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﺣﺮا اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺪود ۳۳ ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ. ﺑﻨﺪر ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺟﺎدهﻫﺎی اﯾﺮان ﻣﻌﺮوف و ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﯾﺮان، ﻫﻢﻣﺮز ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺟﺰ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳﺖ. ﮔﻮاﺗﺮ از ﻣﺮاﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﭘﺮورش و ﺻﺎدرات ﻣﯿﮕﻮ ﺑﻮده ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﮐﻤﯽ از روﻧﻖ اﻓﺘﺎده، اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد دارد. روﺳﺘﺎی ﮔﻮاﺗﺮ ﺣﺪود ۱۶۰ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽﮔﯿﺮی و ﺣﺼﯿﺮﺑﺎﻓﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮزی ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻗﺎﻣﺘﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ، ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم روز از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﺐ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ، ﺧﻠﯿﺞ ﮔﻮاﺗﺮ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در اواﯾﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮای ﺗﻌﺪاد ﺑﯽﺷﻤﺎری از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺳﺖ. ﺣﺪود ۴۰ ﻧﻮع از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ دﺳﺘﻪﻫﺎی ۱۰۰ ﺗﺎﯾﯽ وارد اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. در ﮔﻮاﺗﺮ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ و ﮐﺎرتﺧﻮان وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﻫﻢ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ، ﭘﺲ ﺑﺎ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﻮاﺗﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

آشنایی با ﺧﻠﯿﺞ زیبای ﮔﻮاﺗﺮ + عکس

از ﻏﺬاﻫﺎی ﺧﻮﺷﻤﺰه آﻧﺠﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺮاﺋﯽ و ﺑﺮﯾﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ. ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﻠﻮچ ﻫﺴﺘﻨﺪ، وﻟﯽ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﯾﺸﯽ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮد در ﮔﻮادر (ﻧﺎم ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﮔﻮاﺗﺮ) ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دارﻧﺪ و رﻓﺖ و آﻣﺪ و ﺣﺘﯽ ازدواج ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ. زﺑﺎن ﺑﻠﻮﭼﯽ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﯾﺮان ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﻠﻮﭼﯽ راﯾﺞ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪادی زﯾﺎدی از ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻢ ﺗﺴﻠﻂ دارﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ آبﻫﺎی اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺑﺰرگ روی ﮐﺮهزﻣﯿﻦ اﺳﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮔﻮاﺗﺮ درﯾﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس و درﯾﺎﯾﯽ ﺧﺰر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ.

ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﺎص درﺑﺎره ﮔﻮاﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ از آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن، ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب وﺻﻞ ﺷﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻓﻌﻼ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺟﺎﻧﻮری وﯾﮋه اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ. ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را از دﯾﮕﺮ ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺻﺨﺮهﻫﺎ و ﻣﻮجﺷﮑﻦﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻮج درﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﺨﺮهﻫﺎ اﻣﻮاﺟﯽ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ۵ ﻣﺘﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

در ﻣﺎهﻫﺎی ﺗﯿﺮ و ﻣﺮداد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وزش ﺑﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺳﻤﯽ ارﺗﻔﺎع اﻣﻮاج ﺑﻪ ۱۵ ﻣﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ورزش ﻣﻮجﺳﻮاری ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮاﻧﯽ را از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻮجﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎ ﺳﻮراخﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﺨﺮهﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ، ﻓﻮارهﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻮجﻓﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.

از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر و اﻃﺮاف آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻟﯿﭙﺎر، ﺑﻨﺪر ﺑﺮﯾﺲ، ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﺮﯾﺨﯽ (ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری) و روﺳﺘﺎی درک زرآﺑﺎد ﺑﺎ ۴ ﺳﺎﺣﻞ: ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ، ﺻﺨﺮه ای، ﺷﻨﯽ، و ﻣﺎﺳﻪ ای. اﺷﺎره ﮐﺮد. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﻮل ﺟﺎده و وﻗﺘﯽ از ﺳﻤﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﻮاﺗﺮ ﻣﯽروﯾﺪ، ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﺮ از ﮐﻮهﻫﺎی ﺧﺎص و ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﮐﻮهﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺮﯾﺨﯽ ﯾﺎ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻮهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻓﺮﺳﺎﯾﺶﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺎک ﻧﺮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از آنﻫﺎ اﺻﻼ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ده ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم، رﻣﯿﻦ ﻣﯽرﺳﯿﺪ. روﺳﺘﺎی واﻗﻊ در دﻫﺴﺘﺎن» ﮐﻤﺒﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻪ دﯾﺪن اﺳﮑﻠﻪ آرام و ﻣﻮجﺷﮑﻦﻫﺎی ﭘﺮ از ﺻﺪف آن ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ. اﻟﺒﺘﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﻬﺮت اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﻧﺠﯿﺮ ﻣﻌﺎﺑﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﺑﺎ ﻫﺮ درﺧﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و رﯾﺸﻪﻫﺎی آن ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﺳﻤﺎن رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از دﯾﺪن ﺗﺎﺑﻠﻮی ۵۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮاﺗﺮ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺟﺎده (درﯾﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺟﺎده ﻗﺮار دارد) ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎﮐﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ رﻧﮓ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻟﯿﭙﺎر ﻣﯽرﺳﺪ، اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﺗﺎ ﺟﺎده زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎرک ﮐﺮدن ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﮐﻨﺎر ﺟﺎده، ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺪودا ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪای را ﭘﯿﺎده ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﮐﻨﺎر درﯾﺎﭼﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﺣﻞﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﺷﻨﺎ و ورزشﻫﺎی آﺑﯽ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻏﻠﻈﺖ آب، اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ورزشﻫﺎی زﯾﺮ آﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻨﻮرﮐﻠﯿﻨﮓ و ﻏﻮاﺻﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﻨﺪر ﺑﺮﯾﺲ در ۵۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﻮاﺗﺮ ﻗﺮار دارد. ﯾﮏ ﺑﻨﺪر ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﻈﺮه زﯾﺒﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﯾﮏ ﺻﺨﺮه ﺑﻠﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﯾﺎدﮔﺎری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر رﺳﯿﺪﯾﺪ، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ‌ای ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺟﺎده و ﺧﻠﯿﺞ ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر ﻣﻨﻄﻘﻪای در اوج ﺳﺎدﮔﯽ و ﭘﺮ از ﻟﻨﺞﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ و ﭘﺮﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت و ﺻﯿﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﺣﺎل رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻟﻨﺞﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺟﺬاب ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ ﯾﺎدﮔﺎری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر زﯾﺒﺎی ﮔﻮاﺗﺮ و اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر (ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه اﺳﺖ)

منبع: پارسینه
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2