ﻗﻠﻌﻪ ﻓﻠﮏ اﻻﻓﻼک، شاهکار معماری دوره ساسانیان
پارسینه: ﻗﺪﻣﺖ ﻗﻠﻌﻪ ﻓﻠﮏ اﻻﻓﻼک ﺑﻪ دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽرﺳﺪ. ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﺎﭘﻮرﺧﻮاﺳﺖ در ﺣﺪود ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﺮمآﺑﺎد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ وﯾﺮان ﺷﺪ و در ﺣﺪود ﺳﺪه ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﺧﺮمآﺑﺎد ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪ.
۰۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۸
۰

راه های دﺳﺘﺮﺳﯽ: ﺧﺮم آﺑﺎد، ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ - دوازده ﺑﺮﺟﯽ

ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻪ دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽرﺳﺪ. ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﺎﭘﻮرﺧﻮاﺳﺖ در ﺣﺪود ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﺮمآﺑﺎد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ وﯾﺮان ﺷﺪ و در ﺣﺪود ﺳﺪه ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﺧﺮمآﺑﺎد ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﻓﻠﮏاﻻﻓﻼک ﻫﻤﺎن دژ ﺷﺎﭘﻮرﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ داﺷﺘﻪاﺳﺖ. از ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺮمآﺑﺎد اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎم ﺧﺮمآﺑﺎد ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺎم ﻓﻠﮏاﻻﻓﻼک در دوره ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ آن اﻃﻼق ﺷﺪهاﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ﺧﻮد در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ آل ﺣﺴﻨﻮﯾﻪ و ﮔﻨﺠﻮر در زﻣﺎن آل ﺑﻮﯾﻪ در آﻣﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺰاﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﺪر در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی و ﻣﻘﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺗﺎﺑﮑﺎن ﻟﺮ ﮐﻮﭼﮏ و واﻟﯿﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن در دوره ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺗﺎ ﻗﺎﺟﺎر و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺎدﮔﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ و زﻧﺪان ﺳﯿﺎﺳﯽ در دوران ﭘﻬﻠﻮی اول و دوم از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻗﻠﻌﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

در ﮔﺬﺷﺘﻪ دوازده ﺑﺮج درون ﻗﻠﻌﻪ ﺧﺮم آﺑﺎد ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺸﺖ ﻣﻮرد از آن ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﮔﺬر زﻣﺎن ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺒﺮﻧﺪ. اﻣﺮوزه ﻗﻠﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎدی از ﺷﻬﺮ ﺧﺮم آﺑﺎد و اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. واژه ﻓﻠﮏ اﻻﻓﻼک ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﭙﻬﺮ ﺳﭙﻬﺮان اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن دوازده ﺑﺮج ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دوازده ﺑﺮج ﻓﻠﮑﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﻧﺎم ﻓﻠﮏ اﻻﻓﻼک ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ رﯾﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎی ﺑﺎﺷﮑﻮه اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد، زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﺪان ﺑﺮای اﺳﺮای روﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ، ﭘﺲ از آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﺣﺎﮐﻢ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻌﻤﺎری زﯾﺒﺎ ﺟﺰو ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻣﻌﻤﺎری دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻗﻠﻌﻪ ﻓﻠﮏ اﻻﻓﻼک، شاهکار معماری دوره ساسانیان

ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ دﯾﻮار در اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ۳۳ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﭘﻼن ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﯽ ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﯽ دارد. ﻗﻠﻌﻪ ﻓﻠﮏ اﻻﻓﻼک در زﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪ و در دوران ﭘﻬﻠﻮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎدﮔﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ و زﻧﺪان ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ. در ﺳﺎل ۱۳۴۹ ﻗﻠﻌﻪ ﻓﻠﮏ اﻻﻓﻼک در آﺛﺎر ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮزه‌ای ﺑﺎ ارزش ﺷﺪ.

در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ و داﺧﻠﯽ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﻮزه ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﯽ، آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﻣﺖ اﺷﯿﺎ و ﭼﺎﯾﺨﺎﻧﻪ ﺳﻨﺘﯽ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻗﻠﻌﻪ ﻓﻠﮏ اﻻﻓﻠﮏ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻧﺎم ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دژ ﺷﺎﭘﻮرﺧﻮاﺳﺖ، ﻗﻠﻌﻪ ﺧﺮم آﺑﺎد، ﮐﺎخ اﺗﺎﺑﮑﺎن، دوازده ﺑﺮﺟﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ از زﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺎم ﻓﻠﮏ اﻻﻓﻼک ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﻨﮓ، آﺟﺮ ﻗﺮﻣﺰ و ﺑﺰرگ، ﺧﺸﺖ و ﻣﻼت ﮔﭻ و آﻫﮏ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮم آﺑﺎد ﺷﻬﺮی ﺧﻮش آب و ﻫﻮا ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎرشﻫﺎی ﺳﯿﻞ آﺳﺎ اﺳﺖ، اﻣﺎاﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻃﻮﺑﺖ ﮔﯿﺮی دارد، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ و ﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

و در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ، در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﺮم آﺑﺎد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎد ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻗﻠﻌﻪ را ﺧﺸﮏ ﻧﮕﻪ دارد. ورودی ﻗﻠﻌﻪ در ﺑﺮج ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﺮض ۱۰ ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع ۳ ﻣﺘﺮ ﻗﺮار دارد. ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻣﺮﻣﺖ ﺷﺪه اﻣﺎ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در زﻣﺎن ﺻﻔﻮﯾﻪ و ﻗﺎﺟﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل ۱۳۸۹ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﻗﻠﻌﻪ ﻓﻠﮏ اﻻﻓﻼک ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻟﻘﺐ ﺷﺎﻫﮑﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﻓﻠﮏ اﻻﻓﻼک ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻌﺪادی ﭘﻠﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﯾﺪ، وﻗﺘﯽ وارد ﻗﻠﻌﻪ ﺷﺪﯾﺪ، در اﺑﺘﺪا ﺣﯿﺎط ﻗﻠﻌﻪ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﭼﺎه ﻣﻌﺮوف ﻓﻠﮏ اﻻﻓﻼک و ﺣﻤﺎم ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﺳﭙﺲ از ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﺮج ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻣﻨﻈﺮه زﯾﺒﺎﯾﯽ از ﺷﻬﺮ ﺧﺮم آﺑﺎد روﺑﺮوی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در داﺧﻞ ﻗﻠﻌﻪ، ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰرگ، دو ﺣﯿﺎط ﺧﻠﻮت، ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺎﻻر ﮐﻮﭼﮏ، اﺗﺎق ﻫﺎ و دروازه ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. دو ﺣﯿﺎط در اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻬﺎر ﺑﺮج اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. دو ﻣﻮرد از اﯾﻦ ﺑﺮج ﻫﺎ در ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ و دو ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ و ﺟﻨﻮب ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺣﯿﺎط دوم ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﯿﺎط اول از ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ راه دارﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮزه ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ در ﻗﻠﻌﻪ ﻓﻠﮏ اﻻﻓﻼک دو ﻣﻮزه ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آداب و رﺳﻮم و اﺷﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ از ۱۲ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮزه ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻠﻮه ﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺑﺎورﻫﺎ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﻟﺮﺳﺘﺎن را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ. ﺣﻤﺎم ﻧﯿﺰ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ اوﻟﯿﻦ ﺣﯿﺎط ﻗﺮار دارد و آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﺣﻤﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﺟﺎر از اﯾﻦ ﺣﻤﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ در ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ از ﺷﻬﺮ اﻗﺎﻣﺖ دارﯾﺪ، ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﻮﺑﻮس و ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن دوازده ﺑﺮﺟﯽ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﭘﯿﺎده ﺷﺪن از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻗﻠﻌﻪ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ. در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﺮﻣﺖ ﻧﻤﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ و داﺧﻞ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻮزه ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﯽ، آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﻣﺖ اﺷﯿﺎء، ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮوش ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﭼﺎﯾﺨﺎﻧﻪ ﺳﻨﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد، ﺣﺎﮐﻤﺎن زﻣﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﺷﯿﺎ ﺑﺎ ارزﺷﯽ از ﺟﻨﺲ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه را در آن ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آن ﻫﺎ را از دﺳﺖ اﺳﮑﻨﺪر ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺪارﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ دوﻫﺰار ﺳﺎل اﺷﯿﺎ ﻋﺘﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ دزدان! ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ، ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ اﺷﯿﺎ ﻣﺮﻣﺖ ﺷﺪﻧﺪ و اﻣﺮوزه در ﻣﻮزه ﻗﻠﻌﻪ از آن ﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد.

درون ﻗﻠﻌﻪ ﺧﺮم آﺑﺎد آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺮای ﻣﺮﻣﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر آن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ‌ای ﺑﺎ ﮐﺘﺐ ﻧﻔﯿﺲ ﻗﺮار دارد. زﻟﺰﻟﻪ‌ای ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻏﺮب ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺗﻔﺎق اﺳﺖ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ وارد ﮐﺮد ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪ. ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮع اﯾﻦ زﻟﺰﻟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن از ﻗﻠﻌﻪ ﺧﺮم آﺑﺎد ﺑﺎزﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن دادﻧﺪ. اﻣﺎ از آن زﻣﺎن ﻫﻤﻮاره وﻗﻮع زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه در ﻣﻨﻄﻘﻪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺰرگ را ﻧﺪارد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺮک ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ روی دﯾﻮارﻫﺎی آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﻔﺮ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﯿﺰ اﺳﺖ ﺗﺎ از دﯾﮕﺮ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ. اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺛﺒﺖ در ﻟﯿﺴﺖ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ اﺳﺖ.

منبع: پارسینه
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
سداد2