فتوای مهم رهبر انقلاب درباره استفاده از اینترنت دیگران
پارسینه: آیــا اســتفاده از اینترنتــی کــه دارای رمــز نیســت و دائمــا روشــن اســت حق‌الناس است؟
۲۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۴
۰
 نشریه خط حزب‌الله نوشت:

ســؤال: آیــا اســتفاده از اینترنتــی کــه دارای رمــز نیســت و دائمــا روشــن اســت و امــکان دارد کــه آن فــرد آگاه از اســتفاده باشــد، آیــا حــق النــاس محسـوب میشـود؟ اگـر محسـوب شـود بایـد چــه کــرد؟

جـواب: اگـر نسـبت بـه رضایـت مالـک اطمینـان نداشــته باشــید، اســتفاده از آن جایــز نیســت و هزینــه‌ی مقــداری را کــه اســتفاده کرده‌ایــد، ضامــن هســتید.
فتوای مهم رهبر انقلاب درباره استفاده از اینترنت دیگران
 
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2