جدول برنامه‌های درسی شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن ۲۳ مهر
پارسینه: جدول برنامه درسی مدرسه تلویزیونی ایران که روز چهارشنبه ۲۳ مهر از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف پخش می‌شود، اعلام شد.
۲۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۸
۰
 جدول برنامه درسی مدرسه تلویزیونی ایران که روز چهارشنبه ۲۳ مهر از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف پخش می‌شود، اعلام شد.

شبکه آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ نقاشی رنگ روغن - رشته چهره سازی - پایه ۱۲- شاخه کاردانش و فنی حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا٩ نقشه کشی فنی رایانه - پایه ۱۰ - شاخه فنی و حرفه‌ای و معماری

ساعت ۹تا۹:۳۰ طراحی مد و لباس سفارشی -پایه ۱۲- شاخه کار دانش و فنی وحرفه‌ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ دانش فنی تخصصی - پایه ۱۲- رشته ماشین ابزار -شاخه فنی وحرفه‌ای و کار دانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ روانشناسی ورزش - رشته تربیت بدنی - پایه۱۱ - شاخه فنی و حرفه ا.
ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ علوم تجربی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰ بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ ادبیات فارسی - درس سوم نسل آینده ساز قسمت دوم پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ادبیات وفارسی- درس سوم ارمغان ایران قسمت دوم پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی - درس سوم مثل آینه قسمت دوم پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی- سنجش الکترونیکی

متوسطه دوم

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ شیمی یک - پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی دو - پایه ۱۱-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ٢٠تا٢:٢۵ فیزیک ۱ - چگالی - پایه۱۰ -رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ ریاضی ۲ -معادلات گویا و گنگ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸ درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.

ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت۱۱درس هدیه آسمانی پایه پنجم.

ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن پایه پنجم دبستان

ساعت۱۵درس جریان شناسی اندیشه‌های معاصرپایه۱۲رشته علوم ومعارف

ساعت۱۵:۳۰درس احکام۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۶درس احکام۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف

ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قرآن نهم متوسطه دوره اول


ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
سداد2