یک مقام اگاه در نظام بانکی کشور درباره برخی شایعات منتشره در کانال‌های غیر رسمی در مورد نگهداری ۱۰۰۰ واحد مسکونی خالی توسط بانک‌های غیر دولتی گفت: این خبر از اساس صحت ندارد.
۰۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۲
۰
یک مقام اگاه در نظام بانکی کشور درباره برخی شایعات منتشره در کانال‌های غیر رسمی در مورد نگهداری ۱۰۰۰ واحد مسکونی خالی توسط بانک‌های غیر دولتی گفت: این خبر از اساس صحت ندارد.

وی اضافه کرد: هر کس به آمار‌های رسمی بورس و وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و همچنین گزارش‌های بانک‌های غیر دولتی از قبیل: ملت، صادرات، تجارت و رفاه مراجعه کند، درخواهد یافت که اتفاقاً این بانک‌ها در فروش اموال مازاد عملکرد موفقی داشته اند.
یک مقام اگاه در نظام بانکی کشور درباره برخی شایعات منتشره در کانال‌های غیر رسمی در مورد نگهداری ۱۰۰۰ واحد مسکونی خالی توسط بانک‌های غیر دولتی گفت: این خبر از اساس صحت ندارد.
یک مقام اگاه در نظام بانکی کشور درباره برخی شایعات منتشره در کانال‌های غیر رسمی در مورد نگهداری ۱۰۰۰ واحد مسکونی خالی توسط بانک‌های غیر دولتی گفت: این خبر از اساس صحت ندارد.

وی اضافه کرد: هر کس به آمار‌های رسمی بورس و وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و همچنین گزارش‌های بانک‌های غیر دولتی از قبیل: ملت، صادرات، تجارت و رفاه مراجعه کند، درخواهد یافت که اتفاقاً این بانک‌ها در فروش اموال مازاد عملکرد موفقی داشته اند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید