قیمت انواع میوه و تره بار در میدان تهران در 5 تیر 1399 را در این گزارش مشاهده کنید.
۰۵ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۹
۰
قیمت انواع میوه و تره بار در میدان تهران به شرح زیر است:

کد ثبت نام میوه  کف قیمت  سقف قیمت ممتاز
۵ انار ۵، ۰۰۰، ۷، ۰۰۰، ۹، ۰۰۰،
۱۷۷ انار دماوند ۹، ۰۰۰، ۱۱، ۰۰۰، ۱۳، ۰۰۰،
۶ اناناس (کارتن) ۳۰۰، ۰۰۰، ۳۴۰، ۰۰۰، ۳۸۰، ۰۰۰،
۱۷ انگور شاهرودی ۵، ۰۰۰، ۶، ۰۰۰، ۷، ۵۰۰،
۲۸ به ۷، ۰۰۰، ۹، ۰۰۰، ۱۰، ۰۰۰،
۳۲ پرتقال تامسون شمال ۳، ۰۰۰، ۴، ۰۰۰، ۵، ۵۰۰،
۲۹ پرتقال جنوب ۴، ۰۰۰، ۵، ۰۰۰، ۶، ۰۰۰،
۳۰ پرتقال خونی شمال ۳، ۵۰۰، ۵۰۰، ۶، ۰۰۰،
۳۱ پرتقال رسمی شمال ۲، ۵۰۰، ۳، ۵۰۰، ۴، ۵۰۰،
۱۷۵ پرتقال ناول جنوب ۸، ۰۰۰، ۹، ۰۰۰، ۱۰، ۰۰۰،
۴۱ خیار رسمی ۳، ۰۰۰، ۴، ۰۰۰، ۵، ۰۰۰،
۱۷۹ خیار رویال ۱، ۵۰۰، ۲، ۵۰۰، ۳، ۵۰۰،
۴۲ خیار گلخانه‌ای ۳، ۰۰۰، ۴، ۰۰۰، ۵، ۰۰۰،
۵۰ سیب لبنانی زرد ۴، ۰۰۰، ۶، ۰۰۰، ۸، ۳۰۰،
۵۱ سیب لبنانی قرمز ۴، ۵۰۰، ۶، ۵۰۰، ۷، ۵۰۰،
۵۹ کیوی ۴، ۵۰۰، ۸، ۰۰۰، ۱۰، ۰۰۰،
۶۰ گرپفروت تو سرخ ۲، ۰۰۰، ۳، ۰۰۰، ۴، ۰۰۰،
۱۷۶ گریپ فروت سفید ۲، ۰۰۰، ۳، ۰۰۰، ۳، ۵۰۰،
۷۳ لیمو ترش سنگی ۱۲، ۰۰۰، ۱۵، ۰۰۰، ۱۸، ۰۰۰،
۷۴ لیمو شیرین ۵، ۰۰۰، ۷، ۰۰۰، ۸، ۵۰۰،
۷۷ موز ۱۲، ۵۰۰، ۱۳، ۵۰۰، ۱۴، ۷۰۰،
۷۹ نارنج ۱، ۵۰۰، ۲، ۵۰۰، ۳، ۰۰۰،
۸۱ نارنگی بندری ۷، ۰۰۰، ۹، ۰۰۰، ۱۱، ۰۰۰،
۸۲ نارنگی پیچ ۴، ۰۰۰، ۶، ۰۰۰، ۷، ۰۰۰،
۸۳ نارنگی تانجلو جنوب ۳، ۰۰۰، ۴، ۰۰۰، ۵، ۰۰۰،
۸۴ نارنگی تخم پاکستانی ۵، ۰۰۰، ۷، ۰۰۰، ۸، ۵۰۰
منبع: انتخاب
قیمت انواع میوه و تره بار در میدان تهران در 5 تیر 1399 را در این گزارش مشاهده کنید.
قیمت انواع میوه و تره بار در میدان تهران به شرح زیر است:

کد ثبت نام میوه  کف قیمت  سقف قیمت ممتاز
۵ انار ۵، ۰۰۰، ۷، ۰۰۰، ۹، ۰۰۰،
۱۷۷ انار دماوند ۹، ۰۰۰، ۱۱، ۰۰۰، ۱۳، ۰۰۰،
۶ اناناس (کارتن) ۳۰۰، ۰۰۰، ۳۴۰، ۰۰۰، ۳۸۰، ۰۰۰،
۱۷ انگور شاهرودی ۵، ۰۰۰، ۶، ۰۰۰، ۷، ۵۰۰،
۲۸ به ۷، ۰۰۰، ۹، ۰۰۰، ۱۰، ۰۰۰،
۳۲ پرتقال تامسون شمال ۳، ۰۰۰، ۴، ۰۰۰، ۵، ۵۰۰،
۲۹ پرتقال جنوب ۴، ۰۰۰، ۵، ۰۰۰، ۶، ۰۰۰،
۳۰ پرتقال خونی شمال ۳، ۵۰۰، ۵۰۰، ۶، ۰۰۰،
۳۱ پرتقال رسمی شمال ۲، ۵۰۰، ۳، ۵۰۰، ۴، ۵۰۰،
۱۷۵ پرتقال ناول جنوب ۸، ۰۰۰، ۹، ۰۰۰، ۱۰، ۰۰۰،
۴۱ خیار رسمی ۳، ۰۰۰، ۴، ۰۰۰، ۵، ۰۰۰،
۱۷۹ خیار رویال ۱، ۵۰۰، ۲، ۵۰۰، ۳، ۵۰۰،
۴۲ خیار گلخانه‌ای ۳، ۰۰۰، ۴، ۰۰۰، ۵، ۰۰۰،
۵۰ سیب لبنانی زرد ۴، ۰۰۰، ۶، ۰۰۰، ۸، ۳۰۰،
۵۱ سیب لبنانی قرمز ۴، ۵۰۰، ۶، ۵۰۰، ۷، ۵۰۰،
۵۹ کیوی ۴، ۵۰۰، ۸، ۰۰۰، ۱۰، ۰۰۰،
۶۰ گرپفروت تو سرخ ۲، ۰۰۰، ۳، ۰۰۰، ۴، ۰۰۰،
۱۷۶ گریپ فروت سفید ۲، ۰۰۰، ۳، ۰۰۰، ۳، ۵۰۰،
۷۳ لیمو ترش سنگی ۱۲، ۰۰۰، ۱۵، ۰۰۰، ۱۸، ۰۰۰،
۷۴ لیمو شیرین ۵، ۰۰۰، ۷، ۰۰۰، ۸، ۵۰۰،
۷۷ موز ۱۲، ۵۰۰، ۱۳، ۵۰۰، ۱۴، ۷۰۰،
۷۹ نارنج ۱، ۵۰۰، ۲، ۵۰۰، ۳، ۰۰۰،
۸۱ نارنگی بندری ۷، ۰۰۰، ۹، ۰۰۰، ۱۱، ۰۰۰،
۸۲ نارنگی پیچ ۴، ۰۰۰، ۶، ۰۰۰، ۷، ۰۰۰،
۸۳ نارنگی تانجلو جنوب ۳، ۰۰۰، ۴، ۰۰۰، ۵، ۰۰۰،
۸۴ نارنگی تخم پاکستانی ۵، ۰۰۰، ۷، ۰۰۰، ۸، ۵۰۰
منبع: انتخاب
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}