جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز یکشنبه ۱۸ خرداد از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۹
۰

برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش (۷) در روز یکشنبه ۱۸ خرداد به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است.

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت١٠:٣٠ تا ١٠:۵٠ درس عربی پایه٩
ساعت ١٠:۵٠ تا ١١:١٠ درس مطالعات اجتماعی پایه٨
ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣٠ درس مطالعات اجتماعی پایه٧
ساعت ١١:٣٠ تا ١١:۵٠ درس علوم تجربی پایه٧
ساعت ١١:۵٠ تا ١٢:٢٠ درس ریاضی پایه٩
ساعت ١٢:٢٠ تا ١٢:۵٠ درس علوم تجربی پایه٩
ساعت ١٣:٠۵ تا۱۳:٣۵ درس ریاضی پایه٩

متوسطه دوم:

ساعت١۴:۴٠تا ١۵:١٠ درس شیمی ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١۵:١٠ تا ١۵:۴٠ درس فارسی٣ پایه١٢ تمام رشته‌ها
ساعت ١۵:۴٠ تا ١۶:١٠ درس شیمی٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١۶:١٠ تا١۶:۴٠ درس فیزیک٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ١۶:۴٠ تا ١٧:١٠ درس دین و زندگی٣ پایه١٢ رشته علوم انسانی
ساعت ١٧:١٠ تا١٧:۴٠ درس سلامت و بهداشت پایه١٢ رشته ادبیات وعلوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

شبکه ۴

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت٧ تا ٧:٢٠ دانش فنی تخصصی - مبحث محاسبات تلفات حرارتی ساختمان - پایه١٢- رشته تاسیسات - شاخه فنی و حرفه‌ای.

ساعت ٧:٢٠ تا ٧:۴٠ درس زیست شناسی - پایه١٠ -درس مشترک- شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش.

ساعت ٧:۴٠ تا ٨:١٠ آموزش نرم افزار Corel Draw - مبحث طراحی لوگو - پایه١١و١٢- رشته گرافیک رایانه -شاخه کاردانش.

ساعت ٨:١٠ تا ٨:٣۵ درس شیمی - پایه ۱۰ و ۱۱- درس مشترک- شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش.

ساعت٨:٣۵ تا ٩:١٠ تعمیرات سیستم‌های برقی خودرو - پایه ۱۲ - مبحث مشترک با استاندارد برق خودرو پایه ۱۱ - شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش.

ساعت ۹:١٠ تا ٩:۴٠ تعمیرات سیستم‌های برقی خودرو - پایه ۱۲ - مبحث مشترک با استاندارد برق خودرو پایه ۱۱ - شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش.

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز یکشنبه ۱۸ خرداد از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش (۷) در روز یکشنبه ۱۸ خرداد به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است.

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت١٠:٣٠ تا ١٠:۵٠ درس عربی پایه٩
ساعت ١٠:۵٠ تا ١١:١٠ درس مطالعات اجتماعی پایه٨
ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣٠ درس مطالعات اجتماعی پایه٧
ساعت ١١:٣٠ تا ١١:۵٠ درس علوم تجربی پایه٧
ساعت ١١:۵٠ تا ١٢:٢٠ درس ریاضی پایه٩
ساعت ١٢:٢٠ تا ١٢:۵٠ درس علوم تجربی پایه٩
ساعت ١٣:٠۵ تا۱۳:٣۵ درس ریاضی پایه٩

متوسطه دوم:

ساعت١۴:۴٠تا ١۵:١٠ درس شیمی ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١۵:١٠ تا ١۵:۴٠ درس فارسی٣ پایه١٢ تمام رشته‌ها
ساعت ١۵:۴٠ تا ١۶:١٠ درس شیمی٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١۶:١٠ تا١۶:۴٠ درس فیزیک٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ١۶:۴٠ تا ١٧:١٠ درس دین و زندگی٣ پایه١٢ رشته علوم انسانی
ساعت ١٧:١٠ تا١٧:۴٠ درس سلامت و بهداشت پایه١٢ رشته ادبیات وعلوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

شبکه ۴

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت٧ تا ٧:٢٠ دانش فنی تخصصی - مبحث محاسبات تلفات حرارتی ساختمان - پایه١٢- رشته تاسیسات - شاخه فنی و حرفه‌ای.

ساعت ٧:٢٠ تا ٧:۴٠ درس زیست شناسی - پایه١٠ -درس مشترک- شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش.

ساعت ٧:۴٠ تا ٨:١٠ آموزش نرم افزار Corel Draw - مبحث طراحی لوگو - پایه١١و١٢- رشته گرافیک رایانه -شاخه کاردانش.

ساعت ٨:١٠ تا ٨:٣۵ درس شیمی - پایه ۱۰ و ۱۱- درس مشترک- شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش.

ساعت٨:٣۵ تا ٩:١٠ تعمیرات سیستم‌های برقی خودرو - پایه ۱۲ - مبحث مشترک با استاندارد برق خودرو پایه ۱۱ - شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش.

ساعت ۹:١٠ تا ٩:۴٠ تعمیرات سیستم‌های برقی خودرو - پایه ۱۲ - مبحث مشترک با استاندارد برق خودرو پایه ۱۱ - شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}