زهرا نژاد بهرام، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران:
زهرا نژاد بهرام، عضو هیات رئیسه شورای شهر، نسبت به انتقال دستگاه زباله سوز بیمارستانی به شهری غیر از تهران هشدار داد. وی گفت: تغییر بارنامه دستگاه زباله سوز پزشکی اهدایی چینی در آخرین لحظات به نام قم، بیانگر ورود سیاست به یکی از غیر سیاسی ترین بخش ها است. حناچی باید در این زمینه به مردم و نمایندگان آنها در شورای شهر پاسخگو باشد.
۰۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۳
۰

زهرا نژاد بهرام، عضو شورای شهر تهران، سپس با انتقاد از وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی کشور گفت: به راستی هدیه شهروندان تهرانی را به همین راحتی برای قم بردند!؟ دستگاه دیپلماسی و وزارت کشور هم همراهی کردند!؟ جالب اینجاست که پیشگام این حرکت و صحنه گردانش قوه مقننه است.

نژاد بهرام با انتقاد از عملکرد مجلس و شهرداری تهران گفت: اما به هر حال حرمت امامزاده باید توسط متولی اش نگاه داشته شود! وقتی که شان و منزلت شورا توسط قانون نویسان کشور نگاه داشته نمی شود، مردم حق دارند که سوال کنند چرا شهردار تهران در این زمینه سکوت کرده است؟

حناچی باید در این زمینه به مردم و نمایندگان آنها در شورای شهر پاسخگو باشد. در هر صورت به نوبه خودم، لازم می بینم از مردم تهران به خاطر این اتفاق پوزش بخواهم.

 

زهرا نژاد بهرام، عضو هیات رئیسه شورای شهر، نسبت به انتقال دستگاه زباله سوز بیمارستانی به شهری غیر از تهران هشدار داد. وی گفت: تغییر بارنامه دستگاه زباله سوز پزشکی اهدایی چینی در آخرین لحظات به نام قم، بیانگر ورود سیاست به یکی از غیر سیاسی ترین بخش ها است. حناچی باید در این زمینه به مردم و نمایندگان آنها در شورای شهر پاسخگو باشد.

زهرا نژاد بهرام، عضو شورای شهر تهران، سپس با انتقاد از وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی کشور گفت: به راستی هدیه شهروندان تهرانی را به همین راحتی برای قم بردند!؟ دستگاه دیپلماسی و وزارت کشور هم همراهی کردند!؟ جالب اینجاست که پیشگام این حرکت و صحنه گردانش قوه مقننه است.

نژاد بهرام با انتقاد از عملکرد مجلس و شهرداری تهران گفت: اما به هر حال حرمت امامزاده باید توسط متولی اش نگاه داشته شود! وقتی که شان و منزلت شورا توسط قانون نویسان کشور نگاه داشته نمی شود، مردم حق دارند که سوال کنند چرا شهردار تهران در این زمینه سکوت کرده است؟

حناچی باید در این زمینه به مردم و نمایندگان آنها در شورای شهر پاسخگو باشد. در هر صورت به نوبه خودم، لازم می بینم از مردم تهران به خاطر این اتفاق پوزش بخواهم.

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید