سید محمود میر لوحی خطاب به رییس جمهور:
رییس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران گفت: از آقای رییس جمهور می خواهیم، بر اساس اصل 113 قانون اساسی نسبت به مداخله وزارت کشور در ابطال انتخابات هیات رییسه شورای عالی استان ها و تضعیف جایگاه نهاد شوراها وارد شوند، و به این وزارتخانه تذکر بدهند.
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۱
۰

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، سید محمود میر لوحی در دویست و پانزدهمین جلسه شورا و در طی سخنانی خطاب به ریاست محترم جمهور گفت: آقای رییس جمهور ما هنوز در اردیبهشت ماه قرار داریم، و هنوز روزهای زیادی از گرامیداشت سالروز تشکیل شوراها نگذشته، که ما شاهدیم آقای حق شناس عضو شورای شهر تهران احضار می شوند. در همین ماه شاهد هستیم، انتخابات هیات رییسه شورای عالی استان ها با مداخله وزارت کشور، به دلیل عدم حضور یک استان، یا یک نفر ابطال می شود، و جایگاه نهاد شورا تضعیف می شود.

وی ادامه داد: لذا از مقام محترم رئیس جمهور به عنوان کسی که بر اساس اصل 113 قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارند، درخواست دارم طبق فصل هفتم قانون اساسی و اصل 100 قانون اساسی که بر اساس آن تشکیل نهاد شوراها در راستای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و رفاهی کشور می باشد، نسبت به تذکر به وزارت کشور اقدام کنند.

میر لوحی افزود: این در حالی است که براساس اصل 101 قانون اساسی، شورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظائف خود طرح هایی تهیه و مستقیما و یا از طریق دولت به مجلس پیشنهاد کند، و طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرند.

میرلوحی ادامه داد: همچنین در اصل 103 قانون اساسی آمده است که استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شورا ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به ابطال انتخابات هیات رئیسه شورای عالی استان ها گفت: اما ملاحظه می شود که همزمان با سالروز تشکیل شوراها و در پی مداخله وزارت کشور در انتخابات هیئت رئیسه شورایعالی، و ارجاع موضوع به هیئت حل اختلاف و نهایتا رای به تجدید انتخابات، این اقدامات در جهت تضعیف جایگاه شوراها ارزیابی می شود.

میرلوحی گفت: لذا براساس اصل 113 قانون اساسی، از رئیس جمهور تقاضای تذکر قانون اساسی در دوره ای که خودشان مسئول هستند را دارم.

رییس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران گفت: از آقای رییس جمهور می خواهیم، بر اساس اصل 113 قانون اساسی نسبت به مداخله وزارت کشور در ابطال انتخابات هیات رییسه شورای عالی استان ها و تضعیف جایگاه نهاد شوراها وارد شوند، و به این وزارتخانه تذکر بدهند.

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، سید محمود میر لوحی در دویست و پانزدهمین جلسه شورا و در طی سخنانی خطاب به ریاست محترم جمهور گفت: آقای رییس جمهور ما هنوز در اردیبهشت ماه قرار داریم، و هنوز روزهای زیادی از گرامیداشت سالروز تشکیل شوراها نگذشته، که ما شاهدیم آقای حق شناس عضو شورای شهر تهران احضار می شوند. در همین ماه شاهد هستیم، انتخابات هیات رییسه شورای عالی استان ها با مداخله وزارت کشور، به دلیل عدم حضور یک استان، یا یک نفر ابطال می شود، و جایگاه نهاد شورا تضعیف می شود.

وی ادامه داد: لذا از مقام محترم رئیس جمهور به عنوان کسی که بر اساس اصل 113 قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارند، درخواست دارم طبق فصل هفتم قانون اساسی و اصل 100 قانون اساسی که بر اساس آن تشکیل نهاد شوراها در راستای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و رفاهی کشور می باشد، نسبت به تذکر به وزارت کشور اقدام کنند.

میر لوحی افزود: این در حالی است که براساس اصل 101 قانون اساسی، شورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظائف خود طرح هایی تهیه و مستقیما و یا از طریق دولت به مجلس پیشنهاد کند، و طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرند.

میرلوحی ادامه داد: همچنین در اصل 103 قانون اساسی آمده است که استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شورا ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به ابطال انتخابات هیات رئیسه شورای عالی استان ها گفت: اما ملاحظه می شود که همزمان با سالروز تشکیل شوراها و در پی مداخله وزارت کشور در انتخابات هیئت رئیسه شورایعالی، و ارجاع موضوع به هیئت حل اختلاف و نهایتا رای به تجدید انتخابات، این اقدامات در جهت تضعیف جایگاه شوراها ارزیابی می شود.

میرلوحی گفت: لذا براساس اصل 113 قانون اساسی، از رئیس جمهور تقاضای تذکر قانون اساسی در دوره ای که خودشان مسئول هستند را دارم.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید