مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در بازدید از منطقه۸:
 مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران به همراه «مهناز استقامتی» شهردار منطقه۸، از پروژه‌های در دست اقدام عمرانی و مراحل پیشرفت فیزیکی آنها بازدید کردند.
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۴
۰

استقامتی در این بازدید با تشریح اقدامات شهرداری منطقه گفت: «همکاری و تعامل با سازمان نوسازی را فرصت مغتنمی برای اجرای برنامه‌های مشارکتی در جهت نوسازی بافت فرسوده می‌دانیم و استفاده از ظرفیت‌های دفاتر نوسازی محله‌ها و تعامل با شورایاران را در جهت افزایش رضایتمندی ساکنان در بافت فرسوده، در راستای برنامه‌های کاری خود قرار داده‌ایم.»

کاوه حاجی علی اکبری، مدیر عامل سازمان نوسازی شهرداری تهران نیز با اشاره به همکاری منطقه۸ در نوسازی بافت‌های فرسوده گفت: «ما خود را نهادی کمکی برای شهرداری منطقه در موضوعات نوسازی و ارتقا سطح کیفیت زندگی مردم در بافت فرسوده می‌دانیم و در ردیف‌های بودجه سازمان سعی داریم کاملا هماهنگ با شهرداری حرکت و از موازی کاری پرهیز کنیم.»

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در بازدید از منطقه۸:
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۴
 مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران به همراه «مهناز استقامتی» شهردار منطقه۸، از پروژه‌های در دست اقدام عمرانی و مراحل پیشرفت فیزیکی آنها بازدید کردند.

استقامتی در این بازدید با تشریح اقدامات شهرداری منطقه گفت: «همکاری و تعامل با سازمان نوسازی را فرصت مغتنمی برای اجرای برنامه‌های مشارکتی در جهت نوسازی بافت فرسوده می‌دانیم و استفاده از ظرفیت‌های دفاتر نوسازی محله‌ها و تعامل با شورایاران را در جهت افزایش رضایتمندی ساکنان در بافت فرسوده، در راستای برنامه‌های کاری خود قرار داده‌ایم.»

کاوه حاجی علی اکبری، مدیر عامل سازمان نوسازی شهرداری تهران نیز با اشاره به همکاری منطقه۸ در نوسازی بافت‌های فرسوده گفت: «ما خود را نهادی کمکی برای شهرداری منطقه در موضوعات نوسازی و ارتقا سطح کیفیت زندگی مردم در بافت فرسوده می‌دانیم و در ردیف‌های بودجه سازمان سعی داریم کاملا هماهنگ با شهرداری حرکت و از موازی کاری پرهیز کنیم.»

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید