جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز ‌سه‌شنبه ۹اردیبهشت از طریق شبکه‌های ۴و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.
۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۲
۰
برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش (۷) در روز سه‌شنبه ۹ اردیبهشت به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:
 

شبکه ‌آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت‌بدنی دوره دوم متوسطه 

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس کار و فناوری پایه ٩  

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس عربی پایه ٨  

از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس ریاضی پایه ٧ 

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس زبان انگلیسی پایه ٨ 

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم

از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس فارسی و ‌نگارش  پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

متوسطه دوم:

از ساعت ١۴:٣٠ درس ریاضی ٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی    

از ساعت ١۵ درس ریاضی ١ پایه ١٠ رشته‌های ریاضی و فیزیک و علوم تجربی  

از ساعت ۱۵:٣٠ درس فیزیک ٢ پایه ١١ رشته ریاضی و فیزیک   

از ساعت ۱۶ درس ریاضی ٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی  

از ساعت ۱۶:٣٠ درس دین و زندگی ٢ پایه ١١ رشته‌های ریاضی و فیزیک و علوم تجربی    

از ساعت ١٧ درس انسان و محیط زیست پایه ١١ تمام رشته‌ها    

 شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس اصول عقاید ١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی    

از ساعت ۸:٣٠ تا ٩ درس علوم و فنون ادبی٢  پایه ١١ رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی  
    
از ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس تاریخ اسلام ١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی      

از ساعت ٩:٣٠ تا ٩:۵۵ درس نقاشی، نمایش و تاریخ پایه ١٢-رشته گرافیک -شاخه فنی‌وحرفه‌ای  

از ساعت ٩:۵۵ تا ۱٠:٢۵ درس عربی ٢-پایه ١١ درس مشترک تمام زمینه‌ها  

از ساعت ١٠:٢۵ تا ۱٠:۵٠ درس حسابداری  خرید و فروش -پایه١٠  - رشته حسابداری بازرگانی- شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ۵٠: ١٠ تا ١١:١٠ درس آب، خاک و گیاه  - پایه١٠ - درس مشترک زمینه کشاورزی -شاخه  فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ١۵: ١١ تا ١١:۴٠ درس نقشه برداری، پیاده‌سازی و کنترل  - پایه١٢-رشته ساختمان - شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ۴٠: ١١ تا ١٢  درس مبانی هنرهای تجسمی - پایه١٠-کنتراست رنگ‌ها رشته گرافیک - شاخه فنی‌وحرفه‌ای

 

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز ‌سه‌شنبه ۹اردیبهشت از طریق شبکه‌های ۴و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.
برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش (۷) در روز سه‌شنبه ۹ اردیبهشت به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:
 

شبکه ‌آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت‌بدنی دوره دوم متوسطه 

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس کار و فناوری پایه ٩  

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس عربی پایه ٨  

از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس ریاضی پایه ٧ 

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس زبان انگلیسی پایه ٨ 

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم

از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس فارسی و ‌نگارش  پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

متوسطه دوم:

از ساعت ١۴:٣٠ درس ریاضی ٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی    

از ساعت ١۵ درس ریاضی ١ پایه ١٠ رشته‌های ریاضی و فیزیک و علوم تجربی  

از ساعت ۱۵:٣٠ درس فیزیک ٢ پایه ١١ رشته ریاضی و فیزیک   

از ساعت ۱۶ درس ریاضی ٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی  

از ساعت ۱۶:٣٠ درس دین و زندگی ٢ پایه ١١ رشته‌های ریاضی و فیزیک و علوم تجربی    

از ساعت ١٧ درس انسان و محیط زیست پایه ١١ تمام رشته‌ها    

 شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس اصول عقاید ١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی    

از ساعت ۸:٣٠ تا ٩ درس علوم و فنون ادبی٢  پایه ١١ رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی  
    
از ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس تاریخ اسلام ١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی      

از ساعت ٩:٣٠ تا ٩:۵۵ درس نقاشی، نمایش و تاریخ پایه ١٢-رشته گرافیک -شاخه فنی‌وحرفه‌ای  

از ساعت ٩:۵۵ تا ۱٠:٢۵ درس عربی ٢-پایه ١١ درس مشترک تمام زمینه‌ها  

از ساعت ١٠:٢۵ تا ۱٠:۵٠ درس حسابداری  خرید و فروش -پایه١٠  - رشته حسابداری بازرگانی- شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ۵٠: ١٠ تا ١١:١٠ درس آب، خاک و گیاه  - پایه١٠ - درس مشترک زمینه کشاورزی -شاخه  فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ١۵: ١١ تا ١١:۴٠ درس نقشه برداری، پیاده‌سازی و کنترل  - پایه١٢-رشته ساختمان - شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ۴٠: ١١ تا ١٢  درس مبانی هنرهای تجسمی - پایه١٠-کنتراست رنگ‌ها رشته گرافیک - شاخه فنی‌وحرفه‌ای

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}