جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز دوشنبه ۱۸ فروردین ۹۹ اعلام شد.
۱۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۲
۰

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش و چهار سیما برای روز دوشنبه ۱۸ فروردین ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ درس عربی پایه ۹

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ درس ریاضی پایه ۸

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ درس علوم تجربی پایه ۷

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۵ تا ۱۳.۴۵ بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ۱۴.۳۰ درس شیمی ۱ پایه ۱۰

ساعت ۱۵ درس شیمی ۲ پایه ۱۱

ساعت ۱۵.۳۰ درس زبان انگلیسی ۲ پایه ۱۱

ساعت ۱۶ شیمی پایه ۱۲

ساعت ۱۶.۳۰ ادبیات فارسی ۳ پایه ۱۲

ساعت ۱۷ درس حسابان پایه ۱۲

ساعت ۲۲ درس زبان انگلیسی ۳ پایه ۱۲

ساعت ۲۲.۳۰ درس فیزیک پایه ۱۲

شبکه ۴
رشته‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ درس دین و زندگی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم انسانی

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ درس منطق پایه ۱۰ رشته‌های علوم انسانی و معارف اسلامی

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ دری تاریخ ۲ رشته علوم انسانی

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ درس عربی، زبان قرآن ۱ پایه ۱۰ رشته معارف اسلامی

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ درس عربی، زبان قرآن ۳ پایه ۱۲ رشته معارف اسلامی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ درس علوم و معارف قرآنی ۳ پایه ۱۲ رشته معارف اسلامی

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ درس ریاضی ۳ پایه ۱۲ شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ درس استاندارد نقاشی با آبرنگ پایه ۱۲ رشته چهره سازی شاخه کاردانش

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز دوشنبه ۱۸ فروردین ۹۹ اعلام شد.

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش و چهار سیما برای روز دوشنبه ۱۸ فروردین ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ درس عربی پایه ۹

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ درس ریاضی پایه ۸

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ درس علوم تجربی پایه ۷

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۵ تا ۱۳.۴۵ بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ۱۴.۳۰ درس شیمی ۱ پایه ۱۰

ساعت ۱۵ درس شیمی ۲ پایه ۱۱

ساعت ۱۵.۳۰ درس زبان انگلیسی ۲ پایه ۱۱

ساعت ۱۶ شیمی پایه ۱۲

ساعت ۱۶.۳۰ ادبیات فارسی ۳ پایه ۱۲

ساعت ۱۷ درس حسابان پایه ۱۲

ساعت ۲۲ درس زبان انگلیسی ۳ پایه ۱۲

ساعت ۲۲.۳۰ درس فیزیک پایه ۱۲

شبکه ۴
رشته‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ درس دین و زندگی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم انسانی

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ درس منطق پایه ۱۰ رشته‌های علوم انسانی و معارف اسلامی

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ دری تاریخ ۲ رشته علوم انسانی

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ درس عربی، زبان قرآن ۱ پایه ۱۰ رشته معارف اسلامی

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ درس عربی، زبان قرآن ۳ پایه ۱۲ رشته معارف اسلامی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ درس علوم و معارف قرآنی ۳ پایه ۱۲ رشته معارف اسلامی

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ درس ریاضی ۳ پایه ۱۲ شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ درس استاندارد نقاشی با آبرنگ پایه ۱۲ رشته چهره سازی شاخه کاردانش

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید