جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی برای دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه از شبکه‌های آموزش و چهار سیما در روز چهارشنبه١٣ فروردین، اعلام شد.
۱۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۸
۰
 جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی روز چهارشنبه١٣فروردین به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت٩ تا٩: ٣٠درس فرهنگ و هنر پایه۷

ساعت٩: ٣٠ تا١٠ درس نگارش پایه ٩

ساعت١٠ تا ١٠: ٣٠ درس ادبیات فارسی پایه٨

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت١٠: ٣٠ تا ۱۱ بازی و ریاضی پایه اول.
از ساعت ۱۱ تا١١: ٣٠بازی و ریاضی پایه دوم.
از ساعت ١١: ٣٠ تا١٢ فارسی و نگارش پایه سوم.
ازساعت١٢تا١٢: ٣٠بازی و ریاضی پایه چهارم.
از ساعت ١٢: ٣٠ تا١٣ علوم تجربی پایه پنجم.
از ساعت ١٣: ٢٠ تا ۱۳:۴٠ بازی و ریاضی پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت ۱۵ درس ادبیات فارسی پایه١٠

ساعت ١۵:٣٠ درس فیزیک پایه ۱٢ رشته ریاضی و فیزیک

ساعت ۱۶ درس ریاضی پایه ١٠

ساعت ۱۶:۳۰ درس زیست شناسی پایه١١

ساعت ۱۷ درس ریاضی پایه ١٢.

ساعت ۱۷:۳۰ درس هندسه پایه ۱۲

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت۸تا ۸:۳۰ درس جغرافیا ٢ پایه١١
ساعت ۸:۳۰ تا۹درس عربی زبان قرآن ٢ پایه ۱١
ساعت۹تا٩: ٣٠درس ریاضی وآمار ١ پایه ١٠
ساعت ۹:۳۰ تا١٠درس جامعه شناسی٢ پایه١١
ساعت ۱۰ تا١٠: ٣٠درس اخلاق اسلامی ٢ پایه ١١
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس عربی١پایه١٠شاخه فنی حرفه‌ای وکاردانش.
ساعت ۱۱ تا١١: ٣٠ رشته طراحی و دوخت، شاخه کاردانش استاندارد الگوسازی و برشکار لباس زنانه، آموزش یقه دراپه، پایه ١١
ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ درس آب و خاک و گیاه پودمان ٣ پایه ۱٠ مشترک در همه رشته‌های زمینه کشاورزی شاخه فنی حرفه ای.
جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی برای دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه از شبکه‌های آموزش و چهار سیما در روز چهارشنبه١٣ فروردین، اعلام شد.
 جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی روز چهارشنبه١٣فروردین به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت٩ تا٩: ٣٠درس فرهنگ و هنر پایه۷

ساعت٩: ٣٠ تا١٠ درس نگارش پایه ٩

ساعت١٠ تا ١٠: ٣٠ درس ادبیات فارسی پایه٨

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت١٠: ٣٠ تا ۱۱ بازی و ریاضی پایه اول.
از ساعت ۱۱ تا١١: ٣٠بازی و ریاضی پایه دوم.
از ساعت ١١: ٣٠ تا١٢ فارسی و نگارش پایه سوم.
ازساعت١٢تا١٢: ٣٠بازی و ریاضی پایه چهارم.
از ساعت ١٢: ٣٠ تا١٣ علوم تجربی پایه پنجم.
از ساعت ١٣: ٢٠ تا ۱۳:۴٠ بازی و ریاضی پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت ۱۵ درس ادبیات فارسی پایه١٠

ساعت ١۵:٣٠ درس فیزیک پایه ۱٢ رشته ریاضی و فیزیک

ساعت ۱۶ درس ریاضی پایه ١٠

ساعت ۱۶:۳۰ درس زیست شناسی پایه١١

ساعت ۱۷ درس ریاضی پایه ١٢.

ساعت ۱۷:۳۰ درس هندسه پایه ۱۲

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت۸تا ۸:۳۰ درس جغرافیا ٢ پایه١١
ساعت ۸:۳۰ تا۹درس عربی زبان قرآن ٢ پایه ۱١
ساعت۹تا٩: ٣٠درس ریاضی وآمار ١ پایه ١٠
ساعت ۹:۳۰ تا١٠درس جامعه شناسی٢ پایه١١
ساعت ۱۰ تا١٠: ٣٠درس اخلاق اسلامی ٢ پایه ١١
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس عربی١پایه١٠شاخه فنی حرفه‌ای وکاردانش.
ساعت ۱۱ تا١١: ٣٠ رشته طراحی و دوخت، شاخه کاردانش استاندارد الگوسازی و برشکار لباس زنانه، آموزش یقه دراپه، پایه ١١
ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ درس آب و خاک و گیاه پودمان ٣ پایه ۱٠ مشترک در همه رشته‌های زمینه کشاورزی شاخه فنی حرفه ای.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید