برای اینکه دستتان هنگام در آوردن دستکشها به محیط آلوده بیرونی دستکش ها برخورد نکند، باید روش صحیح خارج کردن آنها را از دستانتان بیاموزید.
۰۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۳
برای اینکه دستتان هنگام در آوردن دستکشها به محیط آلوده بیرونی دستکش ها برخورد نکند، باید روش صحیح خارج کردن آنها را از دستانتان بیاموزید.
۰۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۳
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50