محمد حسن انصاری فرد در برنامه فوتبال برتر از مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس استعفا کرد.
۲۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۳
محمد حسن انصاری فرد در برنامه فوتبال برتر از مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس استعفا کرد.
۲۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۳
۰