بر اساس قانون حمل سلاح و تهدید افراد با آن جرم محسوب می‌شود و مجازات قانونی دارد.
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۷:۵۴
۰

 بر اساس قانون استفاده از سلاح گرم و سرد جرم محسوب می‌شود و فردی که از سلاح استفاده می‌کند باید مجازات قانونی را طی کند.

حال حمل و استفاده از سلاح سرد در قانون دارای مجازاتی مخصوص است و ماده ۶۱۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی درباره مجازات استفاده از سلاح سرد صحبت کرده است.

بر اساس این ماده قانونی هر شخصی به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر به قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی و تهدید قرار دهد، باید مجازات قانونی را طی کند.

اگر فرد به وسیله سلاح سرد با کسی دیگر گلاویز شود و در صورتی که اقدام او از مصادیق محاربه نباشد، باید مجازات خاصی را طی می‌کند.

محاربه به معنی کشیدن سلاح روی مردم به قصد آزار و اذیت و ترساندن آن‌ها است، اما در اینجا استفاده از سلاح برای درگیری و قدرت نمایی با یک فرد است.

در قانون آمده است که استفاده از سلاح سرد حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و ۷۴ ضربه شلاق دارد؛ البته اگر مشخص شود که فرد به قصد محاربه از سلاح استفاده کرده است، باید مجازات حدی را تحمل کند.

بر اساس قانون حمل سلاح و تهدید افراد با آن جرم محسوب می‌شود و مجازات قانونی دارد.

 بر اساس قانون استفاده از سلاح گرم و سرد جرم محسوب می‌شود و فردی که از سلاح استفاده می‌کند باید مجازات قانونی را طی کند.

حال حمل و استفاده از سلاح سرد در قانون دارای مجازاتی مخصوص است و ماده ۶۱۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی درباره مجازات استفاده از سلاح سرد صحبت کرده است.

بر اساس این ماده قانونی هر شخصی به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر به قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی و تهدید قرار دهد، باید مجازات قانونی را طی کند.

اگر فرد به وسیله سلاح سرد با کسی دیگر گلاویز شود و در صورتی که اقدام او از مصادیق محاربه نباشد، باید مجازات خاصی را طی می‌کند.

محاربه به معنی کشیدن سلاح روی مردم به قصد آزار و اذیت و ترساندن آن‌ها است، اما در اینجا استفاده از سلاح برای درگیری و قدرت نمایی با یک فرد است.

در قانون آمده است که استفاده از سلاح سرد حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و ۷۴ ضربه شلاق دارد؛ البته اگر مشخص شود که فرد به قصد محاربه از سلاح استفاده کرده است، باید مجازات حدی را تحمل کند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید