روح الله زم که امروز در دومین جلسه دادگاه حاضر شد، در دادگاه اسامی موسسین آمدنیوز را افشا کرد.
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۴
روح الله زم که امروز در دومین جلسه دادگاه حاضر شد، در دادگاه اسامی موسسین آمدنیوز را افشا کرد.
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۴
۰