اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه سلماس اعلام شد.
۲۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۴
اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه سلماس اعلام شد.
۲۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۴
۰
در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزد‌های انتخاباتی این حوزه انتخابیه را به شرح زیر اعلام می‌دارد:

آقای ناصر اخلاقی اولقی فرزند رسول کد نامزد ۱۵

آقای حیدر پناه زاده قره قشلاقی فرزند خیراله کد نامزد ۲۴

آقای یعقوب رضازاده فرزند حسن مشهور به سردار نیروی انتظامی کد نامزد ۴۱

آقای حسین رمزی قره قشلاقی فرزند رضا مشهور به رزمی کد نامزد ۴۲

آقای مالک رونقی قره قشلاقی فرزند سلطانعلی مشهور به علی کد نامزد ۴۵

آقای علی سلیمانی قزلجه فرزند سلطانعلی کد نامزد ۴۷

آقای محمد طالعی فرزند بابا کد نامزد ۵۱

آقای صفر قویدل قره قشلاقی فرزند محمد علی کد نامزد ۵۴

خانم صفیه قویدل قره قشلاقی فرزند محمدعلی مشهور به رویا کد نامزد ۵۶

آقای علی کهن سال تمر فرزند کریم کد نامزد ۵۸

آقای شاهرخ گلابی حبشی فرزند بیت اله مشهور به حمید گلابی حبشی کد نامزد ۵۹

آقای محسن مافی فرزند عرب مشهور به قربان کد نامزد ۶۱

آقای بایرامعلی محمدنژاد فرزند قاسم کد نامزد ۶۲

آقای محرم موسالو فرزند حسین کد نامزد ۶۸

آقای مهدی مهدی زاده فرزند رستم کد نامزد ۶۷

آقای حمید میرزایی حبشی فرزند محمود مشهور به مهندس/ مهندس محمودی کد نامزد ۶۹

آقای جعفر نوری یوشانلوئی فرزند سلمان کد نامزد ۷۱

ضمناً اضافه می‌نماید تبلیغات انتخاباتی از روز پنج شنبه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۸ آغاز می‌شود و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی ادامه خواهد داشت.

منبع: روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو