هنوز خودروهای بسیاری در جاده مانده اند و برق قطع است.
۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۵
هنوز خودروهای بسیاری در جاده مانده اند و برق قطع است.
۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۵
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50