خستگی ناشی از کار زیاد پزشکان چینی در پی شیوع کرونا.
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۱
خستگی ناشی از کار زیاد پزشکان چینی در پی شیوع کرونا.
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۱
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50