حسن خوشخو، معاون شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از آمادگی این فرودگاه به عنوان مهمترین درگاه ورودی کشور برای مقابله با ویروس کرونا خبر داد.
۰۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۱
حسن خوشخو، معاون شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از آمادگی این فرودگاه به عنوان مهمترین درگاه ورودی کشور برای مقابله با ویروس کرونا خبر داد.
۰۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۱
۰