جداول زیر قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در بازار تهران را نشان میدهد.
۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۷:۵۴
جداول زیر قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در بازار تهران را نشان میدهد.
۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۷:۵۴
۰
قیمت خودروی داخلی در بازار روز ۱ بهمن ماه
قیمت خودروی داخلی در بازار روز ۱ بهمن ماه
قیمت خودروی وارداتی در بازار روز ۱ بهمن ماه
قیمت خودروی وارداتی در بازار روز ۱ بهمن ماه
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو