اما والدین نمی‌توانند وصیت کنند تا پس از مرگشان اموال به آن میزانی که آن‌ها تعیین کرده اند به فرزندانشان برسد، زیرا آن‌ها فقط می‌توانند درباره یک‌سوم اموالشان تصمیم گیری کنند. برخی از والدین برای جلوگیری از هرگونه دعوا میان فرزندانشان اقدام به تقسیم اموال پیش از مرگ می‌کنند و به...
۳۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۰
اما والدین نمی‌توانند وصیت کنند تا پس از مرگشان اموال به آن میزانی که آن‌ها تعیین کرده اند به فرزندانشان برسد، زیرا آن‌ها فقط می‌توانند درباره یک‌سوم اموالشان تصمیم گیری کنند. برخی از والدین برای جلوگیری از هرگونه دعوا میان فرزندانشان اقدام به تقسیم اموال پیش از مرگ می‌کنند و به...
۳۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۰
۰
والدین می‌توانند قبل از فوت و برای جلوگیری از دعوای میان فرزندانشان اموال خود را میان آن‌ها تقسیم کنند.

گاهی اوقات پدر و مادر پیش از آن که فوت کنند تصمیم به تعیین تکلیف مال و اموال خود میان فرزندانشان می‌گیرند و بر این اساس پیش از فوت ارثیه آن‌ها میان فرزندان تقسیم می‌شود.

والدین می‌توانند هر میزان از اموال خود را به فرزندانشان در قالب عقد یا هبه (هدیه) واگذار کنند تا به این صورت اموال آن‌ها به فرزندانشان منتقل شود.

اما والدین نمی‌توانند وصیت کنند تا پس از مرگشان اموال به آن میزانی که آن‌ها تعیین کرده اند به فرزندانشان برسد، زیرا آن‌ها فقط می‌توانند درباره یک‌سوم اموالشان تصمیم گیری کنند.

برخی از والدین برای جلوگیری از هرگونه دعوا میان فرزندانشان اقدام به تقسیم اموال پیش از مرگ می‌کنند و به همین دلیل آن‌ها قبل از آن که فوت کنند اموال را می‌توانند به صورت قانونی به نام یکی از فرزندان خود در بیاورند.
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو