وقتی خیلی عصبانی هستید شاید بهترین کار، عاقبت اندیشی و فکر به عواقب عصبانیت و رفتار ناهنجار باشد. پایان همه برخوردهای عصبی هنگام رانندگی قطعاً به اسپری فلفل و آچار کشی ختم نخواهد شد!
۰۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۰
۰
وقتی خیلی عصبانی هستید شاید بهترین کار، عاقبت اندیشی و فکر به عواقب عصبانیت و رفتار ناهنجار باشد. پایان همه برخوردهای عصبی هنگام رانندگی قطعاً به اسپری فلفل و آچار کشی ختم نخواهد شد!