آیات عظام امام، خامنه ای، نوری، تبریزی: اگر چیزى به بول پسر شیر خوارى که دو سال آن تمام نشده وغذا خور نشده (و شیر خوک نخورده) آلوده شود، نجس است و چنانچه یک مرتبه آب روى آن بریزند که به تمام جاهاى نجس آن برسد پاک مى‌شود ولى احتیاط مستحبّ آن است که یک مرتبۀ دیگر هم آب روى آن بریزند و در لباس و فرش و مانند این‌ها فشار لازم نیست.
۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۱
۰
آیات عظام مکارم، سیستانی و شبیری: اگر چیزى به بول پسر یا دختر شیر خوارى که غذا خور نشده آلوده شود، نجس است و چنانچه یک مرتبه آب روى آن بریزند که به تمام جاهاى نجس آن برسد پاک مى‌شود ولى احتیاط مستحبّ آن است که یک مرتبۀ دیگر هم آب روى آن بریزند و در لباس و فرش و مانند این‌ها فشار لازم نیست.
آیت الله صافی: اگر چیزى به بول پسر شیر خوارى که دو سال آن تمام نشده وغذا خور نشده (و شیر خوک و شیر زن کافره نخورده) آلوده شود، نجس است و چنانچه یک مرتبه آب روى آن بریزند که به تمام جاهاى نجس آن برسد پاک مى‌شود ولى احتیاط مستحبّ آن است که یک مرتبۀ دیگر هم آب روى آن بریزند و در لباس و فرش و مانند این‌ها فشار لازم نیست.
آیت الله بهجت: اگر چیزى به بول پسر شیر خوارى که غذا خور نشده (و شیر خوک نخورده) آلوده شود، نجس است و چنانچه یک مرتبه آب روى آن بریزند که به تمام جاهاى نجس آن برسد پاک مى‌شود و شستن و فشار دادن آن لازم نیست و بنا بر احوط باید شیر کافر و شیر نجس و شیر غیر پسر نیز نخورده باشد و أحوط این است که به وسیلۀ آب ریختن خود بول از بین برود یا این که قبلًا خشک شده باشد.

آیت الله وحید: اگر چیزى به بول پسر شیرخوارى که غذا خور نشده آلوده شود، نجس است و چنانچه یک مرتبه آب روى آن بریزند که به تمام جاهاى نجس آن برسد پاک مى شود، ولى احتیاط مستحبّ آن است که یک مرتبه دیگر آب روى آن بریزند، و در لباس و فرش و مانند این‌ها فشار لازم نیست.


پی نوشت:

توضیح المسائل مراجع؛ ج‌۱، م. ۱۶۱
آیت الله وحید، توضیح المسائل، م. ۱۶۲
استفتاء مرکز پاسخگویی انوار طا‌ها از دفتر آیت الله خامنه‌ای
 
منبع:انوارطاها
آیات عظام امام، خامنه ای، نوری، تبریزی: اگر چیزى به بول پسر شیر خوارى که دو سال آن تمام نشده وغذا خور نشده (و شیر خوک نخورده) آلوده شود، نجس است و چنانچه یک مرتبه آب روى آن بریزند که به تمام جاهاى نجس آن برسد پاک مى‌شود ولى احتیاط مستحبّ آن است که یک مرتبۀ دیگر هم آب روى آن بریزند و در لباس و فرش و مانند این‌ها فشار لازم نیست.
آیات عظام مکارم، سیستانی و شبیری: اگر چیزى به بول پسر یا دختر شیر خوارى که غذا خور نشده آلوده شود، نجس است و چنانچه یک مرتبه آب روى آن بریزند که به تمام جاهاى نجس آن برسد پاک مى‌شود ولى احتیاط مستحبّ آن است که یک مرتبۀ دیگر هم آب روى آن بریزند و در لباس و فرش و مانند این‌ها فشار لازم نیست.
آیت الله صافی: اگر چیزى به بول پسر شیر خوارى که دو سال آن تمام نشده وغذا خور نشده (و شیر خوک و شیر زن کافره نخورده) آلوده شود، نجس است و چنانچه یک مرتبه آب روى آن بریزند که به تمام جاهاى نجس آن برسد پاک مى‌شود ولى احتیاط مستحبّ آن است که یک مرتبۀ دیگر هم آب روى آن بریزند و در لباس و فرش و مانند این‌ها فشار لازم نیست.
آیت الله بهجت: اگر چیزى به بول پسر شیر خوارى که غذا خور نشده (و شیر خوک نخورده) آلوده شود، نجس است و چنانچه یک مرتبه آب روى آن بریزند که به تمام جاهاى نجس آن برسد پاک مى‌شود و شستن و فشار دادن آن لازم نیست و بنا بر احوط باید شیر کافر و شیر نجس و شیر غیر پسر نیز نخورده باشد و أحوط این است که به وسیلۀ آب ریختن خود بول از بین برود یا این که قبلًا خشک شده باشد.

آیت الله وحید: اگر چیزى به بول پسر شیرخوارى که غذا خور نشده آلوده شود، نجس است و چنانچه یک مرتبه آب روى آن بریزند که به تمام جاهاى نجس آن برسد پاک مى شود، ولى احتیاط مستحبّ آن است که یک مرتبه دیگر آب روى آن بریزند، و در لباس و فرش و مانند این‌ها فشار لازم نیست.


پی نوشت:

توضیح المسائل مراجع؛ ج‌۱، م. ۱۶۱
آیت الله وحید، توضیح المسائل، م. ۱۶۲
استفتاء مرکز پاسخگویی انوار طا‌ها از دفتر آیت الله خامنه‌ای
 
منبع:انوارطاها
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید