در رستورانی در منطقه کومینگ در استان یونان چین، فندک مردی سهوا داخل ظرف سوپ می‌افتد. گارسون رستوران بدون اینکه موضوع را بداند، به سوی ظرف رفته و در حال کشیدن سوپ می‌شود که ناگهان ظرف منفجر میشود.
۰۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۴
۰
در رستورانی در منطقه کومینگ در استان یونان چین، فندک مردی سهوا داخل ظرف سوپ می‌افتد. گارسون رستوران بدون اینکه موضوع را بداند، به سوی ظرف رفته و در حال کشیدن سوپ می‌شود که ناگهان ظرف منفجر میشود.
{*ticket:47634*}