Cyril Rolando روان شناس است. این پزشک و هنرمند نام مجموعه آثارش را «رویا‌هایی که می‌توانی لمس کنی» گذاشته است؛ و در آغاز برای شروع نقاشی تنها به عقب و دوران کودکی خود برگشته است، همان زمانی که همه تصویرسازی هایش می‌توانست دنیایش را تغییر دهد.
۲۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۹
۰
Cyril Rolando روان شناسی است که در اوقات بیکاری اش این نقاشی‌ها را می‌کشد. او در فرانسه زندگی می‌کند و صاحب مطلب روانشناسی است. تعداد زیادی از مسائل مربوط به روان شناسی در این عکس‌ها کشف می‌شود؛ و این روانشناس به همین دلیل تصمیم به خلق چنین نقاشی‌هایی گرفت.

این پزشک و هنرمند نام مجموعه آثارش را «رویا‌هایی که می‌توانی لمس کنی» گذاشته است؛ و در آغاز برای شروع نقاشی تنها به عقب و دوران کودکی خود برگشته است، همان زمانی که همه تصویرسازی هایش می‌توانست دنیایش را تغییر دهد.
در این پست زیباترین نقاشی‌های مفهومی این هنرمند گردآوری شده است. مطمئننا مردمانی که عاشق ارتباط بین زیبایی و نمادگرایی هستند این نقاشی‌ها را دوست خواهند داشت.
 

برای درک این نقاشی‌ها باید به درون خود نگاه کنید!
نقاشی‌های مفهومی اثر Cyril Rolando

برای درک این نقاشی‌ها باید به درون خود نگاه کنید!
وقت چای: نقاشی اثر Cyril Rolando

برای درک این نقاشی‌ها باید به درون خود نگاه کنید!
این دو نفر یکی می‌شوند

برای درک این نقاشی‌ها باید به درون خود نگاه کنید!
پیانو: نقاشی اثر Cyril Rolando

برای درک این نقاشی‌ها باید به درون خود نگاه کنید!
بعد از باران: نقاشی اثر Cyril Rolando

برای درک این نقاشی‌ها باید به درون خود نگاه کنید!
نقاشی‌های مفهومی اثر Cyril Rolando

برای درک این نقاشی‌ها باید به درون خود نگاه کنید!
دلتنگی: اثر Cyril Rolando

برای درک این نقاشی‌ها باید به درون خود نگاه کنید!
عشق را به من نشان بده: اثر Cyril Rolando

برای درک این نقاشی‌ها باید به درون خود نگاه کنید!
فلاکت: اثر Cyril Rolando

برای درک این نقاشی‌ها باید به درون خود نگاه کنید!
یک سفر جدید: اثر Cyril Rolando

برای درک این نقاشی‌ها باید به درون خود نگاه کنید!
نقاشی مفهومی Cyril Rolando با نام «ما»

برای درک این نقاشی‌ها باید به درون خود نگاه کنید!
طغیان ویولون: اثر Cyril Rolando

برای درک این نقاشی‌ها باید به درون خود نگاه کنید!
می‌خواهم با تو صحبت کنم

برای درک این نقاشی‌ها باید به درون خود نگاه کنید!
نقاشی‌های مفهومی اثر Cyril Rolando

برای درک این نقاشی‌ها باید به درون خود نگاه کنید!
ارتباط با خویشتن: اثر Cyril Rolando

برای درک این نقاشی‌ها باید به درون خود نگاه کنید!
صحبت درگوشی: اثر Cyril Rolando
Cyril Rolando روان شناس است. این پزشک و هنرمند نام مجموعه آثارش را «رویا‌هایی که می‌توانی لمس کنی» گذاشته است؛ و در آغاز برای شروع نقاشی تنها به عقب و دوران کودکی خود برگشته است، همان زمانی که همه تصویرسازی هایش می‌توانست دنیایش را تغییر دهد.
Cyril Rolando روان شناسی است که در اوقات بیکاری اش این نقاشی‌ها را می‌کشد. او در فرانسه زندگی می‌کند و صاحب مطلب روانشناسی است. تعداد زیادی از مسائل مربوط به روان شناسی در این عکس‌ها کشف می‌شود؛ و این روانشناس به همین دلیل تصمیم به خلق چنین نقاشی‌هایی گرفت.

این پزشک و هنرمند نام مجموعه آثارش را «رویا‌هایی که می‌توانی لمس کنی» گذاشته است؛ و در آغاز برای شروع نقاشی تنها به عقب و دوران کودکی خود برگشته است، همان زمانی که همه تصویرسازی هایش می‌توانست دنیایش را تغییر دهد.
در این پست زیباترین نقاشی‌های مفهومی این هنرمند گردآوری شده است. مطمئننا مردمانی که عاشق ارتباط بین زیبایی و نمادگرایی هستند این نقاشی‌ها را دوست خواهند داشت.
 

برای درک این نقاشی‌ها باید به درون خود نگاه کنید!
نقاشی‌های مفهومی اثر Cyril Rolando

برای درک این نقاشی‌ها باید به درون خود نگاه کنید!
وقت چای: نقاشی اثر Cyril Rolando

برای درک این نقاشی‌ها باید به درون خود نگاه کنید!
این دو نفر یکی می‌شوند

برای درک این نقاشی‌ها باید به درون خود نگاه کنید!
پیانو: نقاشی اثر Cyril Rolando

برای درک این نقاشی‌ها باید به درون خود نگاه کنید!
بعد از باران: نقاشی اثر Cyril Rolando

برای درک این نقاشی‌ها باید به درون خود نگاه کنید!
نقاشی‌های مفهومی اثر Cyril Rolando

برای درک این نقاشی‌ها باید به درون خود نگاه کنید!
دلتنگی: اثر Cyril Rolando

برای درک این نقاشی‌ها باید به درون خود نگاه کنید!
عشق را به من نشان بده: اثر Cyril Rolando

برای درک این نقاشی‌ها باید به درون خود نگاه کنید!
فلاکت: اثر Cyril Rolando

برای درک این نقاشی‌ها باید به درون خود نگاه کنید!
یک سفر جدید: اثر Cyril Rolando

برای درک این نقاشی‌ها باید به درون خود نگاه کنید!
نقاشی مفهومی Cyril Rolando با نام «ما»

برای درک این نقاشی‌ها باید به درون خود نگاه کنید!
طغیان ویولون: اثر Cyril Rolando

برای درک این نقاشی‌ها باید به درون خود نگاه کنید!
می‌خواهم با تو صحبت کنم

برای درک این نقاشی‌ها باید به درون خود نگاه کنید!
نقاشی‌های مفهومی اثر Cyril Rolando

برای درک این نقاشی‌ها باید به درون خود نگاه کنید!
ارتباط با خویشتن: اثر Cyril Rolando

برای درک این نقاشی‌ها باید به درون خود نگاه کنید!
صحبت درگوشی: اثر Cyril Rolando
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید