صفحه احکام شرعی سایت khamenei.ir در اینستاگرام درباره حکم شرعی نمازهای مستحبی به نیابت از افراد زنده نوشت:

سوال: آیا انجام نمازهای مستحبی به نیابت از افراد زنده صحیح می باشد؟

پاسخ: بله جایز است، هر چند بهتر است نماز مستحبی را بدون قصد نیابت انجام دهید، و سپس ثواب آن را به شخص زنده مورد نظر، هدیه کنید.

 

آیا می شود برای افراد زنده نماز مستحبی خواند؟